Informace pro držitele

Zánik licence

Licence zaniká ze zákona (tzn. i zpětně) v níže uvedených případech:

  1. u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého; to neplatí, pokud dědic nebo správce dědictví pokračuje ve výkonu licencované činnosti podle § 10 odstavců 8 až 10 energetického zákona,
  2. zánikem nebo přeměnou právnické osoby, nejde-li o případy podle § 10 odstavce 11 energetického zákona,
  3. uplynutím doby, na kterou byla licence udělena.

Upozorňujeme, že přeměnou právnické osoby se rozumí také změna právní formy, např. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Účinností přeměny pak dochází k zániku licence!

Často kladené dotazy

Informace pro řešení některých situací, které mohou nastat v souvislosti s držením licence, naleznete také v sekci Často kladené dotazy. Naleznete zde následující:

1. Jak postupovat v případech prodeje provozoven nebo změny provozovatelů těchto provozoven z pohledu převodu provozovny z jedné licence na druhou?

2. Co dělat v případě úmrtí držitele licence, chce-li dědic či pozůstalý pokračovat ve výkonu licencované činnosti po zemřelém?

3. Co dělat v případě přeměny společnosti, chce-li právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat ve výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby?

4. Co dělat v případě změny trvalého pobytu držitele licence?

5. Co dělat v případě změny sídla společnosti, která je držitelem licence?

6. Co dělat v případě změny odpovědného zástupce pro licenci?

7. Jak postupovat, když potřebujete prodloužit licenci na obchod s elektřinou či plynem?

8. Jak postupovat, chcete-li vyznačit doložku nabytí právní moci na licenci?

9. Co dělat, když jste ztratili originál licence a potřebujete vystavit její stejnopis?

Nebyly nalezeny žádné položky.