Odbor kontroly teplárenství

Novelizací energetického zákona zákonem č. 211/2011 Sb., vznikly ERÚ nové kompetence v oblasti kontroly v teplárenství. Na ERÚ přešlo vykonávání dozoru nad dodržováním energetického zákona ze Státní energetické inspekce. Kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti teplárenství úřad vykovával již před novelou energetického zákona.

Kontrolní činnost v teplárenství

ERÚ je pověřen výkonem dozoru v oblasti teplárenství nad dodržováním povinností vyplývajících z energetického zákona a cenových předpisů.

Kontrolní činnost dodržování energetického zákona č. 458/2000 Sb., se soustřeďuje nejen na kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona, ale i z jeho prováděcích vyhlášek. Kontroly jsou zaměřeny zejména na prošetření, zda tepelná energie je dodávána se státním souhlasem (na základě příslušné licence), zda dodavatel tepelné energie oprávněně a v souladu s energetickým zákonem přerušil nebo omezil dodávku tepelné energie, na prověření pravdivosti údajů předkládaných držiteli licence ERÚ, jak v rámci regulačního výkaznictví, tak při ověření údajů v licencích. Nejvíce kontrol je zaměřeno na prověření, zda držitelé licencí dodávku tepelné energie měří a jak tepelnou energii odběratelům vyúčtovávají. Oproti elektroenergetice a plynárenství eviduje ERÚ v odvětví teplárenství minimální počet případů, kdy došlo k narušení ochranného pásma rozvodného tepelného zařízení.

Kontrolní činnost dodržování cenových předpisů spočívá v kontrole dodržování cenových předpisů, kterými je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a cenová rozhodnutí ERÚ účinná v příslušném kontrolovaném roce. Podněty k cenovým kontrolám zasílají převážně odběratelé tepelné energie z důvodů nárůstu cen tepelné energie. ERÚ v této věci vždy zahajuje šetření, ze kterého následně vyplývá, zda jsou důvody k zahájení cenových kontrol.

Ostatní činnosti

Významná část obdržených podnětů se týká rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a na přípravu teplé vody mezi uživatele bytů a nebytových prostor, kterou provádí vlastník objektu nebo jím pověřený správce objektu. ERÚ prověřuje, zda cena tepelné energie uplatňovaná dodavatelem tepelné energie je v souladu s cenovými předpisy a zda náklady na tepelnou energii fakturované dodavatelem tepelné energie jsou vlastníkem nebo správcem objektu mezi uživatele bytů a nebytových prostor ve stejné výši rozúčtovány. Způsob rozúčtování služeb a nákladů na tepelnou energii mezi konečné spotřebitele v objektu je soukromoprávní vztah, a proto případné neshody lze řešit pouze soudní cestou v rámci soukromoprávních sporů mezi vlastníkem objektu a konečným spotřebitelem.

Nebyly nalezeny žádné položky.