Odbor kontroly elektroenergetiky a plynárenství

Kontrolní činnost vykonávaná odborem elektroenergetiky a plynárenství je rozdělena do tří zásadních oblastí. Jedná se o kontrolu dodržování jednotlivých zákonů v působnosti úřadu, zejména pak o výkon dozoru nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky a plynárenství, dále dozoru nad dodržováním cenových předpisů, tj. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících cenových rozhodnutí ERÚ účinných v kontrolovaném roce a výkon dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v plynárenství a elektroenergetice.

Oblast elektroenergetiky a plynárenství

Zvláštní důraz je kladen i na vyřizování podání a podnětů úřadu došlých z řad právnických nebo fyzických osob (zákazníků či spotřebitelů). Podněty a dotazy lze rozdělit na dvě základní oblasti. Oblast podání, které nespadají do kompetencí ERÚ a jsou postoupena příslušným úřadům a oblast podání opravňující k podezření z porušení právních předpisů v dozorové pravomoci ERÚ, které jsou řešeny formou kvalifikované odpovědi nebo provedením kontroly.

Kontrolní činnost v odvětví elektroenergetiky

Další kontrolní činnost je zaměřena na provádění dozoru nad dodržováním konkrétních ustanovení energetického zákona. Předmětem těchto kontrol pak je např. dodržování práv a povinností držitelů licencí, porušování zákazů činností v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy, dodržování způsobu rozúčtování nákladů na pořízení elektřiny při poskytování této komodity jiné osobě bez licence, dále dodržování standardů kvality dodávky a služeb v elektroenergetice, společně se zjišťováním technického stavu zařízení, prostřednictvím něhož je dodávána elektřina konečným zákazníkům.

Kontrolní činnost v odvětví plynárenství

Kontrolní činnost v odvětví plynárenství je převážně soustředěna na dodržování ustanovení energetického zákona držiteli příslušných licencí, konečnými zákazníky a ostatními osobami. Specifickým okruhem prováděné kontrolní činnosti v plynárenství jsou kontroly zákazů a omezení při činnostech v ochranných pásmech a bezpečnostních pásmech plynárenské soustavy. Kontroly povinností vlastníků nemovitostí, do kterých je zákazníkům v těchto nemovitostech dodáván plyn, jsou zaměřeny na udržování společného odběrného zařízení sloužícího pro dodávku plynu ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům umožňující bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Ostatní kontrolní činnost

Zároveň jsou po vyhodnocení vnějších podnětů, obsažených ve spotřebitelských podáních, zahajovány kontroly pro podezření z porušení právního předpisu na ochranu spotřebitele (zejména pak zákazu užívání nekalých obchodních praktik) v oblasti práv spojených s odstoupením od smlouvy. Na základě monitoringu a vnějších podnětů jsou prováděny kontroly zaměřené na splnění povinnosti držitelů licencí poskytnout při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu spotřebiteli úplné informace tak, aby měl možnost seznámit se s konečnou nabídkovou cenou (zahrnující všechny daně, cla a poplatky) před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu a ke splnění povinnosti související s uveřejňováním změn cen za dodávky elektřiny a plynu.

Nebyly nalezeny žádné položky.