Odbor kontroly POZE

Pro zajištění zákonem stanovené působnosti v oblasti dozorové činnosti nad výkonem regulace v energetických odvětvích a nad dodržováním povinností plynoucích z ustanovení energetického zákona, zřídil ERÚ odbor kontroly POZE, jehož dozorová činnost je vymezena pro energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

V působnosti odboru kontroly POZE je zajistit v rámci dozorové činnosti ERÚ dozor a kontrolu nad dodržováním ustanovení energetického zákona, které se týkají dodržování práv a povinností držitelů licence na výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Obnovitelnými zdroji se dle ustanovení § 2 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění platných předpisů, rozumí obnovitelné zdroje nefosilní přírodní energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu čistíren odpadních vod a energie bioplynu.

Z počátku příliš štědře nastavené plošné dotace, které měly dle původního záměru napomoci k začlenění obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu České republiky, vedly postupem času k tomu, že v současné době jejich platby neúměrně zatěžují cenu energií pro konečné spotřebitele. V zájmu trvalé udržitelnosti tohoto oboru energetiky nesmí do budoucna docházet k velkým výkyvům a nepředvídatelnostem ve způsobu nastavení výše podpor, zároveň ovšem nelze připustit následné neúměrné zatěžování cen energií.

Kontrolní a dozorová činnost odboru kontroly POZE je směřována k tomu, aby výplaty provozních podpor výrobcům energií z obnovitelných zdrojů byly vynaloženy opodstatněně, efektivně a účelně.  

Nebyly nalezeny žádné položky.