Boj proti korupci

Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu, je motivována snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídicím procesu. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců. O korupci se hovoří jako o přímém či nepřímém vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.

Seznam článků rubriky

 • Aktualizovaný Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu

  18. 5. 2015

  Aktualizovaný Interní protikorupční program ERÚ navazuje na původní IPP ERÚ a na usnesení vlády České republiky č. 418 ze dne 4. června 2014 a usnesení vlády ČR č. 1057 ze dne 15. prosince 2014, kterým byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015. Energetický regulační úřad v Interním protikorupčním programu rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2015 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2015, tak další úkoly, které byly stanoveny ERÚ nad rámec Strategie v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

 • Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

  6. 1. 2015

 • Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu

  9. 1. 2014

  Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program. Energetický regulační úřad v Interním protikorupčním programu rozpracovává dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Rámcový resortní interní protikorupční program na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve Strategii a spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, tak další úkoly, které byly stanoveny ERÚ nad rámec Strategie v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

 • Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

  9. 5. 2012

 • Odbor pro koordinaci boje s korupcí

  25. 11. 2008

  Odbor pro koordinaci boje s korupcí je útvarem Úřadu vlády České republiky a je řízen předsedou vlády České republiky.

Je zobrazeno 31 - 35 položek z celkového počtu 35.
Položek na stránku 10
  4