Upozornění pro zákazníky společnosti ENWOX ENERGY s.r.o.

23. 3. 2018

Informace o úpadku společnosti ENWOX ENERGY s.r.o.

Zákazníci společnosti ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem Denisova 639/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 02639564, držitele licence na obchod s elektřinou a plynem, se od září 2017 pravidelně obracejí na Energetický regulační úřad s dotazy a návrhy na zahájení sporných správních řízení ohledně neuhrazených přeplatků z vyúčtování ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu.

S účinností od 18. ledna 2018 společnost  ENWOX ENERGY s.r.o. změnila obchodní firmu a sídlo – aktuálně společnost SCP first payment of receivables s.r.o., se sídlem Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 Hostivař, IČ: 02639564.

Krajský soud v Ostravě dne 21. prosince 2017 zahájil ve věci této společnosti insolvenční řízení – viz vyhláška č. j. KSOS 36 INS 23128/2017. Jmenovaný soud pak s účinností od 15. března 2018 konstatoval usnesením pod č. j. KSOS 36 INS 23128/2017-A-16 úpadek společnosti a na její majetek prohlásil konkurs.

V důsledku soudních rozhodnutí insolvenčního soudu Energetický regulační úřad zákazníky informuje, že aktuálně jediný možný způsob uplatnění pohledávek vyplývajících z vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu je jejich přihlášení v insolvenčním řízení podle výroku V. usnesení, kterým soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili nejpozději do 15. května 2018. Přihláška s přílohami se podává dvojmo na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz (v části Ministerstvo spravedlnosti – formuláře a tiskopisy – formuláře pro insolvenční řízení).