T E S Český Dub, s.r.o.

19. 10. 2012

Číslo jednací: 09649-4/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nezaslal Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy DK-31-32 a AP-31-32 za vykazovaný rok 2010 a tím se dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. f) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost T E S Český Dub, s.r.o., se sídlem Husova 100/IV, 463 43 Český Dub, IČ: 62741209
Datum nabytí právní moci: 19. 10. 2012

Připojené soubory