Proces liberalizace trhu s plynem

22. 8. 2011

Popis průběhu procesu liberalizace trhu s plynem v České republice

Proces liberalizace trhu s plynem

Postupná liberalizace trhu s plynem, která začala v roce 2005 pro největší odběratele, byla dokončena v roce 2007, kdy získaly možnost změnit dodavatele i domácnosti. Přestože trh byl formálně otevřen, nebyl na konkurenci připraven, a to jak ze strany dodavatelů plynu, tak ze strany zákazníků, kteří neměli představu, co mají od potenciálních nových dodavatelů očekávat. Díky zvýšenému dohledu a iniciativě Energetického regulačního úřadu, nastavení nových podmínek a pravidel fungování trhu se postupně začala rozvíjet reálná konkurence podpořená vstupem nových dodavatelů plynu, kteří se věnovali zpočátku zákazníkům s vyšší roční spotřebou.

Přelomovým rokem se stal rok 2009, kdy si zákazníci začali i díky informacím ERÚ zveřejněným na jeho webových stránkách i na základě zpráv, které získali z médií nebo informacím z odborných konferencí, uvědomovat možnost změny dodavatele. Na trhu se začali profilovat noví obchodníci, kteří se začali soustředit na zákazníky z řad domácností a malých podnikatelů. Tím se změna dodavatele plynu stala aktuální pro desítky tisíc zákazníků a ti ji také ve velké míře začali využívat.

Nárůst změn dodavatele plynu měl a stále má i negativní stránku. Řada zákazníků se díky praktikám nového dodavatele neseznámila s jeho smluvními podmínkami na dodávku plynu a obracela se nejen na ERÚ, ale i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Českou obchodní inspekci s dotazy a žádostmi o pomoc. Energetický regulační úřad uveřejnil na svých webových stránkách doporučení zákazníkům s popisem jak posuzovat smluvní podmínky nového dodavatele, dále pak legislativně ukotvil možnost odstoupit od změny dodavatele i v průběhu již započatého procesu.

Dalším mezníkem pro trh s plynem byl rok 2010. Významným způsobem vzrostl podíl alternativních dodavatelů na trhu s plynem. Docházelo k hromadným přechodům zákazníků zejména kategorie domácnosti od tradičních dodavatelů k novým obchodníkům především z důvodu nabídky nižších cen. Dodavatelé začali získávat plyn jednak vzájemným přeprodejem na českém trhu, ale především nákupem plynu ze zahraničí.

Růst dovozu plynu ze zahraničí byl reakcí na snahu ERÚ podnítit konkurenci na trhu s plynem v ČR tím, že zrovnoprávnil podmínky dodavatelů plynu, kteří mají k dispozici skladovací kapacitu, tedy flexibilitu dodávky plynu zákazníků podle jejich potřeby v průběhu roku, na našem území, a ty dodavatele, kteří tuto výhodu nemají a musí flexibilitu zajišťovat mimo ČR. V tomto roce, v souvislosti s přebytkem plynu poklesla cena na tzv. spotových trzích, a to až o 40 % ve srovnání s tradičním nákupem plynu prostřednictvím dlouhodobých kontraktů. Dovezený „levný" plyn pak umožnil novým obchodníkům nabízet zákazníkům plyn výrazně pod cenou nabízenou tradičními obchodníky.

V roce 2009 změnilo dodavatele plynu celkem 33 327 zákazníků, což představuje ve srovnání s rokem předchozím téměř šestinásobný nárůst.

O sílící konkurenci v roce 2010 svědčí statistiky, které ukazují, že počet zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu, vzrostl na 84 424, což představuje ve srovnání s rokem 2009 nárůst o více než 150 %.

V roce 2011 evidoval ERÚ celkem 361 941 změn dodavatele plynu a počet změn tak dosáhl svého vrcholu. V dalších letech již úřad neočekává takto výrazné meziroční nárůsty změn dodavatele z důvodu nasycení trhu, kdy noví obchodníci budou mít větší problémy získat zákazníky, než tomu bylo v letech minulých.

V roce 2012 evidoval Energetický regulační úřad na maloobchodním trhu s plynem 59 aktivních dodavatelů. Nepředpokládá se, že by se počet obchodníků dále výrazně zvyšoval. Naopak může časem docházek k dobrovolnému či nucenému ukončení aktivit některých menších subjektů. Již byly také zaznamenány případy, kdy větší alternativní dodavatelé začali odkupovat nebo se chystají odkoupit menší společnosti. V roce 2012 bylo zaznamenáno jedno nucené ukončení činnosti z důvodu ztráty schopnosti dodávat plyn zákazníkům. Počet změn dodavatele u konečných zákazníků dosáhl hodnoty 348 056 a byl v roce 2012 mírně menší než v roce 2011. Nedocházelo již k tak výraznému odlivu zákazníků od tradičních velkých dodavatelů. Alternativní obchodníci začali usilovat také o zákazníky ostatních menších dodavatelů.

V průběhu roku působilo na trhu s plynem podle evidence Energetického regulačního úřadu 62 aktivních obchodníků, kteří dodávali plyn zákazníkům. Oproti roku 2012 tedy nebyl nárůst počtu obchodníků tak výrazný jako v předchozích letech. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 297 281 změn dodavatele plynu. Oproti předchozímu roku tedy evidujeme pokles změn dodavatele o více než 51 tisíc.

I ve srovnání s ostatními státy Evropské unie lze konstatovat, že proces liberalizace trhu s plynem v České republice díky nastaveným podmínkám byl a je úspěšný a během velmi krátké doby se transformoval z plně regulovaného prostředí do prostředí volné soutěže, které se stalo inspirací pro mnohé další státy EU.