Ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence podle §9 odst. 1 energetického zákona

10. 3. 2016

1.  Na které případy se vztahuje možnost oznamovat souhrnné změny energetických zařízení v rámci regulačních výkazů?

Na nová energetická zařízení provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a držitele licence na rozvod tepelné energie, pokud tato nová energetická zařízení byla vybudována v rámci území, na nichž je příslušný provozovatel energetického zařízení držitelem odpovídající licence. Tento držitel licence oznámí souhrnné změny za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných energetických zařízení, získaných energetických zařízení nebo energetických zařízení, která přestal využívat pro svou licencovanou činnost (včetně odstraněných energetických zařízení), a to vždy nejpozději do 30. dubna v rámci regulačních výkazů zasílaných Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen výkaz „L"). Výkaz tedy zasíláte ERÚ pouze v případě, že došlo ke změnám za období uplynulého kalendářního roku v rámci území, na nichž jste držitelem odpovídající licence.

Nadále také platí povinnost prokázat, že energetická zařízení splňují majetkoprávní a technické předpoklady.

Upozorňujeme, že způsob ohlašování prostřednictvím regulačních výkazů se nevztahuje pro nová vymezená území.

2. O změnách energetických zařízení na svých vymezených územích jsem již Energetický regulační úřad informoval a požádal o změnu licence, mám přesto povinnost v rámci regulačních výkazů oznamovat tyto již provedené změny?

Ne, povinnost se vztahuje na takové provedené změny energetických zařízení, které doposud nebyly zahrnuty v posledním znění (verzi) rozhodnutí o udělení licence.

3. Na jaké období se výkaz „L" vztahuje?

Na uplynulý kalendářní rok, případně na kratší období uplynulého kalendářního roku dle bodu 2.

4. Jakou použít identifikaci při odeslání výkazu „L" ERÚ?

Pro zrychlení celého procesu výkaz „L" Energetickému regulačnímu úřadu odešlete samostatně (např. samostatnou datovou zprávou), tedy nikoliv společně s ostatními regulačními výkazy. Do předmětu zasílané zprávy uveďte „Výkaz změny licence". Děkujeme.

5. Jaké jsou uznávané možnosti doručení výkazu „L"?

  1. v elektronické podobě

1) prostřednictvím datové schránky Energetického regulačního úřadu ID: eeuaau7,

    nebo

2) emailem se zaručeným elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence na email podatelna@eru.cz,

  1. v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě na e-mail podatelna@eru.cz.

Upozorňujeme, že zaslání výkazu „L" pouze prostým emailem bez zaručeného elektronického podpisu není oficiálním podáním dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v takovém případě není způsobilé k vyvolání správního řízení ve smyslu § 9 odst. 1 věta poslední energetického zákona.

6. Kde výkazy najdu?

Výkaz 32-L: Výkaz změn energetických zařízení pro rozvod tepelné energie (XLSM, 35 kB)

Prosté výkazy pro jednotlivé druhy licencí jsou přílohou vyhlášky č. 262/2015 sb., o regulačním výkaznictví, v platném znění.

S případnými dotazy týkajícími se výkazu „L" se obracejte na tel. 595 590 869 nebo zašlete na adresu podatelna@eru.cz.