PLYN - kvalita, uplatňování náhrad za nedodržení standardů

26. 3. 2014

Dne 1. ledna 2007 nabyla účinnosti vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, která byla novelizována vyhláškou č. 396/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012. Jak již vyplývá z názvu, jejím předmětem je stanovení požadované kvality dodávek plynu a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení a lhůt pro uplatnění nároků na náhrady.

Požadovaná kvalita je vyjádřena prostřednictvím standardů, za jejichž nedodržení je odpovědný držitel příslušné licence ve vztahu k zákazníkovi. V případě, že není standard vůči zákazníkovi dodržen, je příslušný držitel licence, kterého se standard týká, povinen poskytnout zákazníkovi náhradu, jejíž výši vyhláška také vymezuje.

Standardy kvality se rozumí především doprava a dodávka zemního plynu ve složení, které odpovídá požadavkům na složení zemního plynu stanoveným Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy nebo požadavkům sjednaným ve smlouvě mezi provozovatelem soustavy a zákazníkem, obnova přepravy nebo distribuce plynu po poruše, dále pak postupy a lhůty pro řešení přerušení dodávek plynu, postupy a lhůty při vyřizování stížností zákazníků na kvalitu plynu, postupy a lhůty na odstraňování příčin snížené kvality plynu, postupy a lhůty pro posouzení žádosti o připojení, dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu. Distribuční společnost, případně dodavatel plynu, je povinen se předepsanými standardy řídit. Přehled všech standardů kvality stanovených vyhláškou, včetně lhůt, výší náhrad a jejich uplatňování, je uveden v příloze. V případě porušení definovaných standardů má zákazník právo požadovat náhradu ve výši stanovené vyhláškou.

Podmínkou pro uplatnění náhrad za nedodržení příslušného standardu vyplývajícího z vyhlášky je nutné, aby zákazník o uplatnění náhrady požádal včas. Pokud zákazník lhůtu na poskytnutí náhrady zmeškal, ztrácí nárok na náhradu. Počátek lhůty pro požádání o poskytnutí náhrady je vázán na podání první reklamace, proto s podáním nové reklamace není možné lhůty obnovit, jak se mnohdy zákazníci domnívají.

Nárok zákazníka na poskytnutí náhrady za nedodržení příslušného standardu nelze zaměňovat s nárokem na náhradu vzniklé škody. Jedná se o samostatný nárok, jehož vznik je spojen s porušením povinnosti držitelem licence stanovené energetickým zákonem.

Vzniklou škodu může zákazník vymáhat soudní cestou.

Energetický regulační úřad není věcně příslušný k podání závazného právního výkladu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., jejich předmětem úpravy je odpovědnost provozovatele distribuční soustavy za škody způsobené při provozování distribuční soustavy. Úřad rovněž není věcně příslušný k rozhodnutí sporu o povinnosti úhrady škody způsobené při provozování distribuční soustavy. O případné žalobě podané v této věci je k rozhodnutí příslušný pouze soud.

 

Plyn kvalita - přehled

Připojené soubory