České Energetické Centrum a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informace spotřebiteli

Číslo jednací: 03457-8/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu, přičemž cena elektřiny pro domácnosti nebyla v cenících účinných od 1. ledna 2013 pro všechna distribuční území pro všechny produktové řady umístěných na internetových stránkách společnosti České Energetické Centrum a.s. do 10. ledna 2013 uvedena vůbec, cena elektřiny pro domácnosti v cenících účinných od 1. ledna 2013 pro všechna distribuční území pro všechny produktové řady umístěných na internetových stránkách společnosti České Energetické Centrum a.s. od 10. ledna 2013 do 25. ledna 2013 byla uvedena bez celkové pevné ceny za měsíc a měsíčního platu za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a cena zemního plynu pro domácnosti v cenících účinných od 1. ledna 2013 pro všechna distribuční území pro všechny produktové řady umístěných na internetových stránkách společnosti České Energetické Centrum a.s. do 10. ledna 2013 byla uvedena s nesprávnou hodnotou DPH ve výši 20%, čímž porušil povinnost označit zboží ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum a.s., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1 −  Nové Město, IČ: 28245245
Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte