BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. – rozhodnutí o zastavení části řízení

Číslo jednací: 11574-12/2015-ERU

Část správního řízení vedeného pod sp. zn. KO-11574/2015-ERU s účastníkem řízení, ve věci spáchání 2 správních deliktů dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele:

A) klamavou obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, když zákaznici uvedl v dopise ze dne 29. dubna 2013 nepravdivý údaj týkající se ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky uzavřené dne 6. srpna 2012, tj. že předmětná smlouva bude ukončena dne 6. srpna 2014, přestože tato smlouva byla ukončena již 12. dubna 2013, a to doručením odstoupení od smlouvy zákaznice ze dne 11. dubna 2013,

B) agresivní obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5a odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s přílohou č. 2 písm. f, když po zákaznici v období od 24. dubna 2013 do 6. srpna 2014 požadoval platby za sdružené služby dodávky elektřiny, které uvedené zákaznici dodal i přesto, že si je tato zákaznice od něj neobjednala, se analogicky podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 110 00 Praha  IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 27. 1. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon