Číslo jednací: 04111-4/2012-ERU

Účastník řízení dne 7. dubna 2011 prováděl prostřednictvím svého objednaného subdodavatele společnosti SEDOS stavby a.s. v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení na staveništi rodinných domů stavební práce související s realizací stavebního objektu „SO 01 Komunikace a zpevněné plochy" takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti středotlakého plynovodu PE dimenze DN 160, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BISA s.r.o., se sídlem Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25863258
Datum nabytí právní moci: 19. 6. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 426.13 KB

Obsah

Sdílejte