Číslo jednací: 09632-6/2012-ERU

Řízení s účastníkem řízení, který prováděl dne 27. července 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. 162 na pozemcích parc. č. 97/52 a 682/1 v obci Václavovice, katastrální území Václavovice u Frýdku-Místku, okres Ostrava-město, v přímé souvislosti s realizací stavby „Rodinného domu včetně přípojek vody, elektřiny, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace do retenční nádrže a následně do vsakovací jímky, vsakovací jímky, retenční nádrže hospodářské budovy, garáže, oplocení, zpevněných ploch a sjezdu na pozemek" výkop kanalizační přípojky, kdy v místě křížení kanalizační přípojky se středotlakým plynovodem PE dimenze d 90 došlo za pomoci klasického ručního nářadí k poškození plynovodu, a touto činností v konečném důsledku došlo k ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BAUFIT s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28774710
Datum nabytí právní moci: 12. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 557.53 KB

Obsah

Sdílejte