agriKomp Bohemia s.r.o. - rozhdonutí k poškození tří elektrických kabelů AYKY 3x240+120 s přívodem nízkého napětí v obci Olomouc - Holice

Číslo jednací: 05774-11/2013-ERU

Účastník řízení je podezřelý ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 17. ledna 2013 v ochranném pásmu podzemního elektrického zařízení v obci Olomouc - Holice, ulice Šlechtitelů č. p. 14, výkopové práce pro teplovod v přímé souvislosti s realizací stavby „Bioplynová stanice Městský Dvůr", kdy došlo k poškození tří elektrických kabelů AYKY 3x240+120 s přívodem nízkého napětí a rozvodné skříně SR 502, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost agriKomp Bohemia s.r.o. se sídlem Závist 874/58, 624 00 Brno, IČ: 27676030
Datum nabytí právní moci: 3. 7. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte