ACER zveřejnil zprávu o jednotkových investičních nákladech

Agentura pro spolupráci energetických regulátorů ACER zveřejnila 22. července 2015 expertní zprávu o jednotkových investičních nákladech elektrárenské a plynárenské infrastruktury. Zpráva byla vypracována experty národních regulačních orgánů a ACER v návaznosti na čl. 11 odst. 7 nařízení (EU) č. 347/2013.

Zpráva obsahuje samostatné části pro elektřinu a pro plynárenskou infrastrukturu. Část týkající se elektrické energie pokrývá nadzemní vedení, podzemní kabely, podmořské kabely, pobřežní  AC rozvodny a transformátory HVDC. V plynárenství se zabývá cenami potrubí, kompresních stanic, LNG a skladovacích zařízení. Ukazatele a odpovídající referenční hodnoty obsažené v této zprávě mohou být použity jako reference v rámci Desetiletého plánu rozvoje sítě (TYNDP) na doplnění k informacím o nákladech, které zpracovali navrhovatelé projektů. Mohou být také použity jako referenční odkazy v souvislosti s výběrem projektů společného zájmu (PCI) a při expertním informování pro rozhodnutí týkající se přeshraničního dělení nákladů (CBCA).

Komplementárním cílem zprávy je zajistit transparentnost týkající se úrovně nákladů na infrastrukturu v rámci Evropské unie, změny v těchto úrovních, ve struktuře nákladů a roli různých faktorů ovlivňujících náklady. Z důvodů uvedených ve zprávě by měly být indikátory a odpovídající referenční hodnoty používány s opatrností a nesmí nahrazovat náležité zpracování každého individuálního projektu existující nebo plánované investice do infrastruktury.

Sdílejte