ACER, CEER a ERRA

06.09.2021, aktualizováno 07.02.2023
 • Oddělení mezinárodní spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

ACER

ACERAgentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) je jednou z decentralizovaných agentur EU a byla zřízena v březnu 2011 právními předpisy o třetím energetickém balíčku jako nezávislý orgán na podporu integrace a dokončení evropského vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Právní rámec pro ACER určuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/942. Členem agentury ACER může být pouze členský stát EU. ERÚ se stal součástí agentury v roce 2011. Centrála ACER se nachází ve slovinské Lublani.

Cíle a funkce

 • Podpora, prohlubování a koordinace spolupráce mezi energetickými regulačními orgány na úrovni EU
 • Snaha o dokončení jednotného a konkurenceschopného trhu s elektřinou a zemním plynem
 • Rozvoj evropských energetických sítí 
 • Vypracování pravidel trhu s cílem posílit hospodářskou soutěž
 • Koordinace regionálních a meziregionálních iniciativ, které napomáhají integraci trhu
 • Monitoring práce evropských provozovatelů přenosových (ENTSOE) a přepravních soustav (ENTSOG), zvláště pak plánů rozvoje sítí v rámci celé EU
 • Dohled nad fungováním trhů s elektřinou a plynem, přičemž hlavní důraz je kladen na dohled nad velkoobchodními trhy (REMIT)

Podporováním spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány ACER zajišťuje, aby integrace vnitrostátních trhů s energií a provádění právních předpisů v členských státech byly splněny v souladu s cíli energetické politiky EU a regulačními rámci.

Spolupráce

ERÚ se aktivně podílí jak na činnosti Rady regulačních orgánů (BoR), tak na činnosti jednotlivých pracovních skupin ACER. V rámci příslušných pracovních skupin se odborné útvary ERÚ podílí na jednáních týkajících se implementace kodexů sítě a rámcových pokynů v oblasti obchodu, v oblasti připojení k soustavě a v oblasti provozu soustavy. Plynárenské pracovní skupiny se věnují činnostem, které směřují k implementaci relevantních ustanovení účinných nařízení do národních modelů trhu s plynem. Zároveň byla zahájena intenzivní diskuze o dalším směřování plynárenství, které by mělo odrážet požadavky jednak na udržitelnost využívání plynu, dále požadavky na přechod na nízkouhlíkové technologie a zohlednění rozvoje digitálních technologií. Výsledkem sdílení informací je každoroční vytvoření Výroční monitorovací zprávy (Market Monitoring Report).

CEER

CEERRada evropských energetických regulátorů (CEER) je dobrovolné neziskové společenství evropských energetických regulátorů. V březnu 2000 podepsalo deset národních energetických regulátorů Memorandum o porozumění pro zřízení Rady evropských energetických regulačních orgánů, za účelem usnadnění spolupráce jejich společných zájmů na podporu vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Kvůli rostoucímu počtu problémů a pro zajištění lepší spolupráce na operativní úrovni se regulační orgány v roce 2003 rozhodly formálně etablovat jako neziskové sdružení podle belgického práva a zřídit malý sekretariát v Bruselu.

CEER funguje jako platforma pro spolupráci, výměnu informací a pomoc mezi evropskými národními energetickými regulačními orgány a je jejich prostředníkem na úrovni EU a na mezinárodní úrovni. V otázkách EU CEER velmi úzce spolupracuje a podporuje ACER. Členem CEER může být národní regulační orgán, který se nachází pouze na evropském kontinentu.

Cíle a funkce

 • Podpora osvědčených regulačních postupů
 • Prosazování zdravé a nezávislé regulace ve veřejném zájmu
 • Zákazníci a jejich ochrana jsou jádrem energetické politiky. V kontextu ochrany spotřebitele obnovila CEER a Evropská spotřebitelská organizace (BEUC) Vizi pro spotřebitele energie s horizontem do roku 2030.
 • Sdílení zkušeností a podpora vnitrostátních regulačních orgánů při jejich každodenní práci, např. prostřednictvím školení a workshopů
 • Podpora konkurenceschopného, bezpečného a environmentálně udržitelného vnitřního trhu
 • Sdílení osvědčených regulačních postupů po celém světě prostřednictvím svého členství v Mezinárodní konfederaci energetických regulačních orgánů (ICER

Spolupráce

V rámci spolupráce mezi ERÚ a CEER jde především o aktivní účast na zasedáních pracovních skupin (elektřina, plyn, spotřebitel, REMIT), kde jsou mimo jiné vypracovávány podkladové materiály pro vytváření a novelizaci evropské energetické legislativy. Na poli ochrany spotřebitele a maloobchodního trhu si CEER klade za cíl zpřístupnit nejpočetnějšímu segmentu spotřebitelů nezbytnou orientaci na liberalizovaném trhu, především pokud jde o ceny energií a kvalitu dodávek komodit.

ERRA

ERRARegionální asociace energetických regulačních orgánů (ERRA) je neziskovou organizací sdružující členy napříč Evropou, Asií, Afrikou, Středním východem, Severní a Jižní Amerikou. Činnosti v oblasti budování kapacit ERRA jsou otevřené jak regulačním, tak neregulačním orgánům. Členové připravují technické a srovnávací zprávy, které slouží jako klíčový mechanismus k šíření odborných znalostí a osvědčených postupů.

Cíle a funkce

 • Posílení a zlepšení regulačního rámce po celém světě
 • Podpora a usnadnění výměny údajů, informací a zkušeností mezi členy
 • Propagace příležitosti pro budování kapacit za využití školení, webinářů, workshopů a networkingu prostřednictvím každoroční konference Energy Investment and Regulation. Webové stránky ERRA umožňují přístup ke všem důležitým informacím o Sdružení pro jeho členy: školení a podcasty, on-line databáze tarifů, příspěvky k řadě otázek a k analytickým dokumentům výborů a pracovních skupin ERRA a prostřednictvím on-line knihovny k dalším užitečným zdrojům mezinárodních organizací zabývajících se energetikou po celém světě.
 • ERRA hrála zásadní roli při urychlování energetické reformy a rozvoje trhu v Evropě a Eurasii a její příběh od založení do současnosti nabízí důležitá poučení o tom, jak podporovat pokrok směrem k soběstačnosti v regulaci energetiky. 

Spolupráce

ERÚ se stal řádným členem ERRA v říjnu 2018. Do jednotlivých pracovních skupin se zapojuje podle projednávaných témat.

Obsah

Sdílejte

Share icon