O úřadu

 • Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen v roce 2001 energetickým zákonem, který také upravuje jeho kompetence.
 • Úřad řídí Rada Energetického regulačního úřadu.
 • Sídlí v Jihlavě a má dislokovaná pracoviště v Ostravě a v Praze (kontakty).

ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu

Nemá:

 • žádnou hospodářskou činnost,
 • žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech,
 • žádné účelové transfery,
 • oprávnění poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci,
 • žádné výdaje, vyplývající z koncesních smluv,
 • další podřízené organizační složky.

Co spadá do pravomoci a působnosti ERÚ?

 • Reguluje ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydává cenová rozhodnutí.
 • Cenovými rozhodnutími také podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie.
 • Podporuje hospodářskou soutěž v energetice.
 • Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně dozoruje.
 • Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Proto je to ten pravý úřad, na který se může spotřebitel obrátit, když řeší spory se svým dodavatelem energií, případně s distributorem.

Co nespadá do kompetencí ERÚ?

Jak se stanoví ceny energií?

ERÚ vydává cenová rozhodnutí, které stanovují regulované složky cen elektřiny a plynu na další rok. Z regulovaných poplatků se hradí především náklady na rozvoj a údržbu energetických soustav, v případě elektřiny pak výrazný podíl tvoří i příspěvek na obnovitelné zdroje, dnes jde zhruba o osminu celkové ceny elektřiny.

Neregulovaná složka ceny je pak plně v rukou dodavatelů. Ti energie nakupují na burze a záleží jen na nich, jak úspěšní jsou v nakupování a jakou nastaví obchodní politiku při prodeji elektřiny nebo plynu vůči spotřebitelům.

Rozčlenění ceny na jednotlivé položky najdeme vždy ve vyúčtování, které nám zasílá dodavatel za veškeré služby spojené s dodávkou energie (tzv. sdružené služby dodávky).

Odlišná forma regulace funguje v teplárenství, kde je uplatňováno tzv. věcné usměrňování cen. To v praxi znamená, že úřad svým cenovým rozhodnutím stanoví, co mohou teplárny zahrnout do výpočtu cen pro zákazníky, ceny samotné už ale počítají konkrétní teplárny. Není tedy stanovena stejná cena pro všechny dodavatele, jako je tomu u regulované složky ceny elektřiny nebo plynu.

*Zjednodušený popis grafu/ů: Odstíny červené jsou regulovanou složkou, modré odstíny neregulovanou složkou ceny; oba grafy jsou platné pro rok 2021; jde o vyjádření průměrných hodnot pro (průměrné) domácnosti, u konkrétního spotřebitele se budou podíly vždy mírně lišit; grafy nezahrnují daně.

Kdy vám může ERÚ pomoci?

Na regulátora se nemusíte obracet jen se stížnostmi. V řadě telefonátů úřad řeší běžné dotazy, často vysvětluje např. jednotlivé pojmy z vyúčtování nebo nejasnosti, které má spotřebitel ohledně smluvních vztahů se svým dodavatelem. Zeptat se je určitě snazší (a rozhodně levnější), než následně řešit několikatisícovou sankci třeba kvůli špatně ukončené smlouvě s dodavatelem.

Na ERÚ můžete:

 • zavolat na telefonní číslo (+420 564 578 666),
 • napsat email (podatelna@eru.cz),
 • poslat dopis (Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava),
 • nebo v návštěvních hodinách osobně zajít na některé z pracovišťJihlavě, Praze nebo Ostravě (ideálně po předchozí domluvě).

Když to nejde po dobrém

ERÚ samozřejmě nemusíte pouze žádat o pomoc nebo o radu. Vzhledem k tomu, že má v kompetencích dozor nad dodavateli, Vaše podání může zároveň sloužit i jako podnět, na základě kterého úřad zahájí u dodavatele kontrolu. Takový postup pak může skončit i pokutou.

Nicméně, i když má takový postup jistě význam z pohledu prevence, aby dodavatel dál nejednal stejně hrubě s dalšími spotřebiteli, uvalení sankce nevyřeší konkrétní stížnost z pohledu nápravy pro individuálního spotřebitele. I zde ale můžete zvolit formální přístup a domáhat se svého práva u mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, ke kterému má ERÚ právo v konkrétních případech.

Působnost ERÚ rozhodovat spotřebitelské spory na návrh spotřebitele upravuje také energetický zákon. ERÚ v nich může rozhodovat na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti:

 • spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie;
 • spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.

Výhody jsou nasnadě – mimosoudní řešení sporů je oproti soudu řádově rychlejší, spotřebitel za jeho zahájení nic neplatí (je osvobozený od poplatkové povinnosti) a pokud na tom sám netrvá, nemusí se nechat zastupovat ani advokátem (tj. nemusí za advokáta platit). U mimosoudního řešení sporů se však pouštíme již do odbornější látky, a není proto lepší rady, než kontaktovat ERÚ a nechat si poradit, zda je Váš případ pro tento druh řízení vhodný.

sekci mimosoudního řešení sporů naleznete nejenom vzor návrhu na zahájení sporu, ale také přímé telefonní linky na konzultanty, kteří se na tuto problematiku zaměřují.

Pomoc a rady na webu ERÚ

Hledáte-li informace raději sami na internetu, nemusíme nikam volat. Mnoho dobrých rad obsahují naše webové stránky. Přečíst doporučujeme například Desatero obrany před šmejdy v energetice.

V případě, že zvažujete změnu dodavatele, můžete také eliminovat riziko spojené s „výhodnými" nabídkami aukcí, pokud si úsporu spočítáte sami. K tomu může dobře sloužit kalkulátor ERÚ. Nyní kalkulačka počítá nabídky od dodavatelů elektřiny, zkontrolovat si na webu ERÚ můžete i správnost faktury.

Pro plynárenství úřad zatím nabízí indikativní cenu plynu, což je ukazatel, který říká, za kolik nám aktuálně plyn může dodávat férový dodavatel. Příznivci detailních tabulek se ale mohou těšit na rozšíření kalkulátoru i pro oblast plynárenství, které úřad do budoucna přislíbil.

Časté nejasnosti a nesrovnalosti ve vyúčtování

Jak se zjišťuje spotřeba?

Podle zákona může být spotřeba stanovena odečtem, samoodečtem nebo i odhadem. Všechny možnosti jsou přípustné.

Je správně uvedeno zúčtovací období?

Zkontrolujte si, zda na sebe spotřeba v odběrném místě a související vyúčtování navazují v čase, případně kdy proběhl poslední řádný odečet z měřicího zařízení.

Je správně uvedena jednotková cena (Kč/MWh)?

Odpovídá výše neregulované složky ceny stanovené dodavatelem smluvním podmínkám? Pozor, že cena se mohla v průběhu zúčtovacího období měnit, pokud to smlouva umožňuje (neobsahuje tzv. fixaci ceny) a dodavatel měnil své ceníky. Zvýšení ceny je však dodavatel povinen dopředu oznámit.

Započítal dodavatel všechny uhrazené zálohy?

Zkontrolujte si také, zda správně spočítal celkovou výši záloh, zda započítal minulý přeplatek, pokud vám ho nevrátil na účet apod.

Odpovídají nově nastavené zálohy předpokládané spotřebě?

Maximální výše dodavatelem stanovených záloh je zákonem limitována důvodně předpokládanou spotřebou. Laicky lze žádat zálohu ve výši 100 % konečné ceny podle pravděpodobné spotřeby. Dobře nastavené zálohy by pak na konci zúčtovacího období neměly generovat velké přeplatky, ale ani nedoplatky. Na zálohách tedy zbytečně nepřeplácejte.

Souhlasí způsob vypořádání přeplatku se smluvními podmínkami?

Přeplatek vám může být vrácen na účet, ale také může být použitý na úhradu budoucích záloh. Podmínky u vašeho dodavatele se řídí smlouvou, kterou jste s ním uzavřeli.

Sdílejte