S argumentací ministra Mládka zásadně nesouhlasím

10. 11. 2015

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ministr) ve svém blogu na serveru aktualne.cz používal argumenty ad hominem a snažil se hodit vinu za nepořádek v podpoře energetických zdrojů na Energetický regulační úřad (ERÚ) a konkrétně na mou osobu, navíc jsem v článku obviňována z neznalosti oblasti energetiky a právního prostředí.

Je potřeba jasně říci, že ERÚ nemá se současnou neuspokojivou situací v podporovaných zdrojích nic společného a snaží se situaci aktivně řešit už několik měsíců. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nemůže házet vinu na jiné.

Nejdříve znovu uvedu, v čem je jádro problému. ERÚ upozorňuje na účinné znění §1, odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. (o podporovaných zdrojích energie), který říká, že „se výše a rozsah podpory nestanoví, pokud by podpora byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě". Tedy zdroje bez notifikace by neměly získat podporu.

K tomu existuje ještě evropský závazek České republiky (ČR), konkrétně článek 108 odst. 3 věta třetí Smlouvy o fungování EU: „Dotyčný členský stát neprovede zamýšlená opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí."

Nejedná se tedy o svévolné zastavení vyplácení podpory ze strany ERÚ, jak dovozuje pan ministr. ERÚ podporu nevyplácí, tu vyplácí společnost OTE, a.s. (OTE), kterou ze 100 % vlastní ČR a kde vykonává akcionářská práva MPO. ERÚ v minulosti opakovaně upozorňoval ve svých cenových rozhodnutích právě na to ustanovení zákona, které podporu zakazuje ve vyjmenovaných případech vyplácet.

Je zřejmě nutné osvěžit panu ministrovi paměť a shrnout si vývoj v uplynulých měsících. Byl to totiž právě on, kdo již v březnu letošního roku dopisem všem poslancům (dopis naleznete zde) potvrdil, že výkupní ceny energií z obnovitelných zdrojů byly v minulosti špatně nastaveny. Jeho úřad (MPO) také jako gestor energetické legislativy jasně na konci října s odkazem na §1, odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. (o podporovaných zdrojích energie) napsal, že v cenovém rozhodnutí ERÚ nemá být stanovena výše a rozsah podpory pro zdroje energie, které nemají kladné notifikační rozhodnutí Evropské komise.

ERÚ tedy má pro svůj postoj legislativní oporu a navíc dva nové oficiální materiály MPO, které vyvolávají pochybnosti, zda podpora pro zdroje bez notifikace má být vypsána. Vzhledem ke stavu notifikačního procesu, o němž žádné oficiální informace nedostáváme už několik let, jsme považovali za nutné o situaci informovat Bezpečnostní radu státu (BRS) a v zájmu ČR najít nekonfliktní řešení. Vzhledem k tomu, že jsme od srpna letošního roku nedostali odpověď na naši žádost o slyšení před BRS, obrátili jsme se na relevantní úřady se žádostí o výkladové stanovisko k zákonu a současné situaci.

Nelekám se nezávislosti, pouze odmítám překračovat zákon kvůli nějakému nátlaku a odmítám sebe a své kolegy vystavovat riziku nesprávného úředního postupu v situaci, kdy každý náš krok je prověřován orgány činnými v trestním řízení.

Na závěr mi dovolte vyjádřit se k roli ERÚ v energetické bezpečnosti ČR, o jejímž ohrožení psal například Wall Street Journal (článek naleznete zde). Na všech fórech a při všech svých jednáních a vystoupeních konzistentně uvádím, že regulátor (ERÚ) má pouze omezený vliv na energetickou bezpečnost, zejména v oblasti kontroly bezpečnostních standardů dodávek a v rámci nařízení Evropské unie REMIT proti manipulacím na velkoobchodním trhu s energií. Přesto to byl právě ERÚ, kdo musel MPO upozornit na dvě závažné hrozby pro energetickou bezpečnost ČR v uplynulém roce: jednak šlo o složitou finanční situaci ve společnosti NET4GAS, s.r.o., dále pak o porušení evropského práva v případě působení poradce pana ministra Ing. Vladimíra Vlka ve společnosti ČEZ, a. s.