KR00312 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

29. 2. 2012

Číslo jednací: 00079-3/2012-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době od 1. července 2011 do 26. září 2011 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina bez souhlasu příslušného provozovatele distribuční soustavy.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 29. 2. 2012

Připojené soubory