Návrh změn Řádu provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage, s.r.o.

29. 3. 2019

Konzultační proces k návrhu změn Řádu provozovatele zásobníku plynu

Návrh změn Řádu provozovatele zásobníku plynu doručený společností innogy Gas Storage, s.r.o. (Limuzská 3135/12, Praha 10, IČO 27892077,), na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.
Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 23. dubna 2019 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:
• Písemně
• Ústně do protokolu
• V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
• Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.
Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Připojené soubory