Elektronická podatelna ERÚ (e-podatelna)

14. 4. 2008

(e-podatelna)

 

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@eru.cz
  Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých elektronických zpráv doručovaných Energetickému regulačnímu úřadu. Nejedná se o doručování datových zpráv pomocí informačního systému datových schránek (ISDS).
 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv elektronické podatelny:
  Doručení elektronické zprávy do elektronické podatelny se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté elektronické zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  - zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu
  - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  - identifikátor zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou spisovou službou.
  Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 • Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy elektronické podatelny
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Energetického regulačního úřadu podatelna@eru.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu

 • Technické parametry přijímaných elektronických zpráv:
  Elektronické zprávy jsou přijímány ve formátech: PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, JPG, RTF, případně dalších běžně používaných formátech elektronických zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy elektronické podatelny:
  Elektronická zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté elektronické zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@eru.cz případně na poštovní adresu úřadu.

 

 • Seznam jmen oprávněných zaměstnanců ERÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
   
  Viera Paroulková     
 
 • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ERÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

•        Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném    přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí  být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

•         Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno - viz výše.

•        Stížnosti, oznámení a podněty podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy elektronické podatelny zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.