Zrušení licence

Formulář D: pro fyzické osoby (DOC, 106 kB), pro právnické osoby (DOC, 98 kB)

 

UPOZORNĚNÍ:

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek za udělení/změnu/zrušení licence je analogicky potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

 

Držitel licence je podle § 10 energetického zákona povinen předložit:

  • návrh na řešení vzniklé situace a seznam dotčených účastníků trhu;
  • doklady o tom, že se zamýšleným ukončením činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle energetického zákona (oznámení s doručenkami nebo podpisy účastníků trhu, inzerát, dohody o ukončení dodávek apod.).

Zrušení licence pro výrobnu elektřiny do 10 kW

Jste-li k dnešnímu dni držitelem licence na výrobu elektřiny z výrobny elektřiny o výkonu do 10 kW, je čistě na vašem uvážení, zda a kdy se rozhodnete požádat o její zrušení. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete pro zrušení licence, je na vaší zodpovědnosti zajistit případný provoz tohoto zařízení v souladu s účinným zněním energetického zákona.

Cílem této možnosti v novele energetického zákona (§ 28 odst. 5) je umožnit zákazníkovi výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu, a proto povoluje zákazníkovi provozovat výrobnu s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V takovém případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. a) energetického zákona a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j) téhož zákona.

Ovšem postavení zákazníka se v energetickém zákoně nemění, a proto (dle § 28 odst. 1 energetického zákona) nemá zákazník právo dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou a obchodovat s elektřinou. Organizaci trhu s elektřinou upravuje dále § 52 odst. 1 písm. a) energetického zákona, kde se stanoví, že neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy je dodávka bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl. Zákazník musí zamezit přetoku přebytků do distribuční soustavy, protože zákazník nemá dle energetického zákona právo na dodávku elektřiny nebo na obchod s elektřinou. Případné přetoky do elektrizační sítě bude kontrolovat příslušný provozovatel distribuční soustavy. Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy se dle § 52 odst. 3 energetického zákona zakazuje. V takovém případě má provozovatel distribuční soustavy právo změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben s ohledem na spolehlivý provoz distribuční soustavy při neoprávněné dodávce do distribuční soustavy podle § 52.

Podmínky pro připojení zdrojů do 10 kW jsou upraveny ve vyhlášce č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném znění. S případnými dotazy směřujícími ke způsobu připojení a řešení přetoků se proto obracejte na sekci regulace – oddělení sítí a organizace trhu, které je zpracovatelem výše uvedené vyhlášky.

Je tedy na každém držiteli licence, zda po 31. prosinci 2015 požádá o zrušení licence pro výrobu elektřiny z výrobny elektřiny o výkonu do 10 kW. Při splnění zákonem daných podmínek pro takovou výrobnu elektřiny licenci nepotřebuje, zrušením licence ale nejsou nijak dotčena jeho práva a povinnosti dle dalších ustanovení energetického zákona, zejména pak případná neoprávněná dodávka do sítě aj.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.