Změny pro konečné zákazníky

 

Hlavní změny v tarifním systému
Odběratelé elektřiny
Provozovatelé lokálních distribučních soustav
Výrobci elektřiny
Obchodníci s elektřinou

Hlavní změny v tarifním systému
Změny tarifního systému se týkají výhradně regulovaných cen, tj. „ceny služby přenosové soustavy" a „ceny služby distribuční soustavy". Ceny silové elektřiny, které nejsou regulovány, se budou vyvíjet nadále na základě situace na trhu s elektřinou a na základě případné změny obchodní strategie jednotlivých dodavatelů elektřiny.

 1. Hlavní změnou nového tarifního systému je spravedlivější a transparentnější rozdělení nákladů provozovatelů soustav mezi stálou a proměnnou složku ceny služby přenosové soustavy a ceny služby distribuční soustavy. Toto nové rozdělení odpovídajícím způsobem odráží strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby těchto sítí. Nové rozdělení se projeví zvětšením velikosti stálých regulovaných plateb v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/A/měsíc a zmenšením velikosti plateb závislých na objemu elektřiny odebrané z elektrizační soustavy.
 2. Další významnou změnou je vyčlenění nové samostatné složky ceny služby přenosové soustavy nebo ceny služby distribuční soustavy. To znamená, že ze současné fixní ceny vztažené na výkonový požadavek zákazníka (v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/A/měsíc pro hladinu nízkého napětí) bude vyčleněna samostatná cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc. Tato cena pokrývá náklady provozovatele přenosové a distribuční soustavy spojené s měřením, odečty a fakturací spotřeby elektřiny a náklady na pořízení a údržbu měřicích zařízení. Souhrnný přehled složek cen služby distribuční soustavy je uveden níže.

Cena zajištění distribuce elektřiny na hladinách velmi vysokého napětí a vysokého napětí

Nový tarifní systém opouští koncept rezervované kapacity distribuční sítě a platba za rezervovanou kapacitu se nahrazuje platbou za rezervovaný příkon.

Cena zajištění distribuce elektřiny se bude skládat ze tří složek:

 • cena za rezervovaný příkon zařízení provozovatele distribuční soustavy v Kč/MW kryje náklady provozovatele distribuční soustavy spojené s výkonovými požadavky zákazníků na síť a je diferencována podle napěťové hladiny,
 • cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc (platba nezávislá na velikosti rezervovaného příkonu) je diferencována podle typu měřicího zařízení a podle napěťové hladiny,
 • cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh, vztažená na množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy, je diferencována podle napěťové hladiny odběru elektřiny.

Cena zajištění distribuce elektřiny na hladině nízkého napětí

Cena zajištění distribuce elektřiny se bude skládat ze tří složek:

 • cena za rezervovaný příkon zařízení provozovatele distribuční soustavy v Kč/A podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem,
 • cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc; v naprosté většině případů je místo připojení totožné s odběrným místem,
 • cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh vztažená na množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy.

U obou odběratelských kategorií - domácností a podnikatelského maloodběru - nadále zůstávají zachovány dvoutarifní sazby (s cenami pro nízký tarif a vysoký tarif) pro odběry s řízením (blokováním) spotřeby elektřiny pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO). I v novém tarifním systému bude u dvoutarifních sazeb diferencována cena za použití sítí distribuční soustavy; cenové rozdíly mezi vysokým a nízkým tarifem budou však v novém tarifním systému menší než ve stávajícím systému.

 1. Vedle plateb za zajištění přenosu elektřiny a zajištění distribuce elektřiny budou všichni zákazníci dále hradit platbu za systémové služby, platbu na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie a platbu za činnosti operátora trhu zahrnující poplatek na činnost ERÚ.

Cena za systémové služby

V novém tarifním systému dojde ke změně platby za systémové služby, vázané doposud na množství odebrané elektřiny, na platbu vázanou na rezervovaný příkon (na hladině nízkého napětí bude platba vázána na velikost hlavního jističe).

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Již od 1. ledna 2016 je složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie vztažena na výkonový požadavek zákazníka, tj. platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie je úměrná velikosti rezervovaného příkonu zákazníka. Platba za fakturační období však je limitována tak, že zákazník zaplatí maximálně částku určenou součinem zákonem stanovené ceny 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy. Znamená to, že žádný zákazník nebude platit za jednu megawatthodinu odebrané elektřiny více než podle předcházejícího tarifního systému.

 1. Další změnou v novém tarifním systému je snížení počtu tarifních sazeb pro zákazníky na hladině nízkého napětí. V případě zákazníků z kategorie „podnikatelský maloodběr" se snižuje počet sazeb z 13 na 7 a v případě zákazníků z kategorie „domácnost" dochází ke snížení počtu sazeb z 10 na 5.
 2. Nově se na hladině nízkého napětí zavádí distribuční sazba pro odběry s neblokovanou spotřebou elektřiny s regulovanými cenami jednotarifní sazby. Zavedení této sazby umožní obchodníkům nabízet elektřinu ve dvoutarifech pro ty zákazníky, kteří nemají řízené spotřebiče nutné pro přiznání stávajících dvoutarifních sazeb (vytápění nebo zařízení pro ohřev vody na elektřinu). Výsledný úsporný efekt bude záviset pouze na nabídce cen ze strany obchodníků a na samotném zákazníkovi – čím více zákazník přesune své spotřeby elektřiny do doby trvání nízkého tarifu, tím více ušetří.
 • U kategorie „podnikatelský maloodběr" (sazba D2Bc) bude doba nízkého tarifu 20 hodin s dvěma přerušeními pásmem vysokého tarifu v ranní a večerní špičce pro každý den v týdnu.
 • U kategorie „domácnosti" (sazba D2Bd) bude doba nízkého tarifu 20 hodin s dvěma přerušeními pásmem vysokého tarifu v ranní a večerní špičce pro každý pracovní den v týdnu a celý víkend, tj. od soboty 0:00 hodin do neděle 24:00 hodin.

Odběratelé elektřiny
Obecně lze konstatovat, že v celkové sumě zákazníci zaplatí za služby placené prostřednictvím regulovaných cen stejně jako doposud, protože způsob výpočtu tzv. povolených výnosů a nákladů na ztráty, které jsou základem pro výpočet regulovaných cen, se nemění. Mění se pouze rozdělení této základny do jednotlivých sazeb a cen. Je samozřejmé, že většina zákazníků nebude platit úplně stejné částky vypočtené podle starého a nového tarifního systému. Více než dosud pravděpodobně zaplatí zákazníci s nevhodně zvoleným rezervovaným příkonem ve vztahu k výši jejich odběru elektřiny ze soustavy. Jednoduchým ukazatelem tohoto vztahu je roční využití rezervovaného příkonu (podíl roční spotřeby elektřiny v kWh a rezervovaného příkonu v kW). Hodnoty menší než 100 hodin pravděpodobně budou znamenat větší platbu v novém tarifním systému. Naopak menší platby s velkou pravděpodobností dosáhnou zákazníci, u kterých bude tato hodnota větší než 500 hodin. Nový tarifní systém je koncipován tak, aby případné zvýšení platby nebylo významné.

Zákazníci na hladině velmi vysokého napětí a hladině vysokého napětí
V novém tarifním systému se současná cena za rezervovanou kapacitu nahrazuje cenou za rezervovaný příkon.
Dochází ke změně platby za systémové služby, vázané doposud na množství odebrané elektřiny, na platbu vázanou na rezervovaný příkon.
Doporučujeme zákazníkům, aby zvážili přiměřenou, ale bezpečnou velikost rezervovaného příkonu vzhledem k jeho využití (roční naměřené maximum vůči velikosti rezervovaného příkonu).

Složka platby za elektřinu u zákazníků připojených na hladině vysokého napětí neovlivněná novou tarifní strukturou tvoří průměrně 75,46 %. Platba za silovou elektřinu u zákazníků připojených na hladině vysokého napětí vztažená převážně na odebrané množství elektřiny tvoří přibližně 56 % z celkové platby za elektřinu v současné tarifní struktuře a i v nové tarifní struktuře bude platba za silovou elektřinu vztažena převážně na odebrané množství elektřiny (v závislosti na odebraném množství elektřiny a zvoleném produktu silové elektřiny).

Specifické odběry (trakce, sezónní odběry, řízené spotřeby na hladině velmi vysokého napětí a hladině vysokého napětí, záložní napájení)
Při úhradě regulovaných cen (cena zajištění distribuce elektřiny, cena za systémové služby, cena za činnosti OTE, složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie) se zohledňují některé odlišnosti u specifických odběrů. Zákazník musí provozovatele distribuční soustavy požádat o přiznání statutu příslušného specifického odběru, který je mu po prověření splnění podmínek přiznán.

 

Trakce (odběry SŽDC a dopravních podniků pouze pro napájení elektrické trakce) – pro platby regulovaných cen se za rezervovaný příkon považuje soudobé naměřené maximum – aplikováno pro cenu za systémové služby a cenu zajištění distribuce elektřiny, ne pro složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie). Toto přizpůsobení je aplikováno pouze na galvanicky propojené odběry trakce. Napájením dopravních prostředků elektrické trakce se rozumí odběr elektřiny v odběrném místě, jehož měsíční podíl spotřeby elektřiny v dopravních prostředcích elektrické trakce při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové, včetně spotřeby pomocných provozů elektrické trakce, které jsou technologickou součástí napájecích bodů elektrické trakce a přímo souvisejí se zajištěním provozu elektrické trakce, činí alespoň 85 % z celkové spotřeby elektřiny. O status „odběry trakce" musí zákazník požádat provozovatele distribuční soustavy a je povinen doložit skutečnou hodnotu podílu odběru elektřiny pro potřeby napájení dopravních prostředků elektrické trakce.
V případě napájení dopravních prostředků elektrické trakce se cena za použití sítí provozovatele distribuční soustavy nad 1 kV stanoví podle vzorce – smyslem je zahrnutí podílu netrakčního odběru do ceny za použití tak, aby zvýhodnění bylo aplikováno na příslušnou část trakčního odběru:


Cpstrakce - je cena za použití sítí distribuční soustavy pro trakční odběr [Kč/MWh]
Cps -  je cena za použití sítí distribuční soustavy [Kč/MWh]
Crp -  je cena za rezervovaný příkon [Kč/MW]
RPi -  je rezervovaný příkon v místě připojení „i" dohodnutý ve smlouvě o připojení, uzavřené mezi trakčním odběratelem a provozovatelem distribuční soustavy [MW]
Pmaxsoud - je měsíční soudobé maximum výkonu v odběrném místě
Ptrakce -  je měsíční podíl spotřeby elektřiny v odběrném místě pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce při provozování dráhy a drážní dopravy dohodnutý ve smlouvě o připojení, uzavřené mezi trakčním odběratelem a provozovatelem distribuční soustavy
odběr  - je měsíční množství elektřiny odebrané trakčním odběratelem v odběrném místě (Kč/MWh)
i  -  je index místa připojení
m - je celkový počet míst připojení v odběrném místě
V případě porušení smluvních podmínek hradí trakční odběratel elektřiny standardní cenu za rezervovaný příkon (za plnou velikost, nikoli za naměřené maximum) a standardní cenu za použití sítí distribuční soustavy.

 

Sezónní odběry na hladině velmi vysokého napětí a hladině vysokého napětí (např. závlahy).
Sezónní odběr je určen především pro zákazníky na hladině velmi vysokého napětí a hladině vysokého napětí. Pro sezónní odběry platí následující podmínky:
 Zákazník musí ohlásit status „sezónního odběratele" s předstihem alespoň 5 pracovních dnů (tzn. provozovateli distribuční soustavy je dána informace, že zákazník chce být takto posuzován).

 • Zákazník si může zvolit maximálně 1 sezónní období v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců (a nemůže trvat déle než 6 měsíců v celku).
 • Období mimo sezónu musí trvat alespoň 6 měsíců v celku.
 • V období mimo sezónu nesmí být jeho maximální 1/4 hodinový odběr víc jak 10 % hodnoty jeho rezervovaného příkonu. Jinak bude distribuce elektřiny za celý rok zpoplatněna podle hodnoty rezervovaného příkonu (bude dofakturováno) včetně penalizace podle platného cenového rozhodnutí ERÚ.
 • Období mimo sezónu musí zákazník nahlásit provozovateli distribuční soustavy s předstihem alespoň 5 pracovních dnů.
 • V době mimo sezónu je distribuce elektřiny zpoplatněna podle hodnoty naměřeného maxima odběru.
 • V době sezóny platí zákazník standardně podle velikosti rezervovaného příkonu. V případě, že odběr zákazníka v období sezóny bude nižší než 10 % z hodnoty jeho rezervovaného příkonu, bude distribuce elektřiny zpoplatněna dle hodnoty naměřeného maxima odběru.
 • Status sezónního odběratele může být přiznán i pro zákazníka připojeného na hladině nízkého napětí, podmínkou pro přiznání sazby pro sezónní odběry je však instalace průběhového měření elektřiny.
 • Podmínky pro sezónní odběry je možné kombinovat s podmínkami pro řízení spotřeby na hladině velmi vysokého napětí a hladině vysokého napětí.

Sazby s řízením spotřeby elektřiny na hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí; Jedná se o zákazníky s akumulačním nebo přímotopným vytápěním, odběrem pro závlahy, zimní stadiony nebo odběrem pro zasněžování lyžařských areálů, kde podíl instalovaného příkonu pro ohřev teplé užitkové vody a akumulační vytápění nebo přímotopné vytápění, čerpání vody (závlahy a zasněžování) anebo chlazení činí minimálně 80 % z celkového rezervovaného příkonu a kde je instalováno řízení blokování spotřebičů provozovatelem distribuční soustavy. Zákazníkovi se sazbou s řízením spotřeby na hladině vysokého napětí je cena za rezervovaný příkon fakturována za rezervovaný příkon snížený o rozdíl naměřených maxim odběru v nízkém tarifu (v době neblokování spotřebičů) a ve vysokém tarifu (v době blokování spotřebičů).
Doba nízkého tarifu je 8 hod. denně pro akumulační vytápění a 18 hod. denně pro přímotop, chlazení a závlahy.
Podmínky pro řízení spotřeby na hladině velmi vysokého napětí a hladině vysokého napětí je možné kombinovat s podmínkami pro sezónní odběry.


Záložní napájení; Záložní napájení je definováno ve smlouvě o připojení a má svoji hodnotu rezervovaného příkonu. Záložní napájení je určeno pro napájení, pokud je alespoň jedno hlavní napájení mimo provoz (nebude-li tato podmínka splněna, bude řešeno sankcí, která bude definována cenovým rozhodnutím ERÚ).
U záložních napájení se cena za systémové služby nehradí, záložní napájení je zákazníkem využito pouze v případě nemožnosti přenosu nebo distribuce po hlavním standardním napájení, tím pádem nevznikají dodatečné potřeby systémových služeb z hlediska jeho odběru, zákazník tedy platí cenu za systémové služby standardně podle velikosti rezervovaného příkonu svého hlavního napájení.
Z hlediska distribuce zaplatí zákazník za rezervovaný příkon tohoto záložního napájení pouze v měsíci, kdy záložní napájení použil (přitom nadále platí i cenu za rezervovaný příkon svého hlavního napájení). Cenu za místo připojení za záložní napájení platí zákazník plnou a pravidelně (každý měsíc). Dále se hradí cena za použití sítí za elektřinu odebranou prostřednictvím hlavního i záložního vedení.

 

Zákazníci na hladině nízkého napětí
Při změně tarifního systému v lednu 2017 budou nové distribuční sazby přiřazeny zákazníkům automaticky podle převodních pravidel uvedených v následujících tabulkách. Většina zákazníků nebude muset dělat vůbec nic a změna se projeví až ve faktuře.

 

 • V souvislosti se snížením počtu distribučních sazeb dojde u některých sazeb pravděpodobně i ke změnám v oblasti neregulované části ceny elektřiny (tzv. silové elektřiny). Toto upozornění se týká zejména sazeb C35d, C55d, C56d, D35d, D55d, D56d).
 • Nový tarifní systém bude mít méně distribučních sazeb než stávající a zákazníci budou automaticky převedeni do nové sazby podle převodní tabulky. Zákazník si však může zvolit i jinou sazbu, k rozhodnutí by mu měl pomoci cenový kalkulátor. Upozorňujeme ale, že si lze zvolit jen sazbu, jejíž podmínky pro využívání budou splněny.
 • Zavedením nového tarifního systému vzroste vliv velikosti hlavního jističe na výši plateb za elektřinu, a tak doporučujeme zákazníkům, aby si prověřili, zda jejich hlavní jistič před elektroměrem nemá s ohledem na příkon instalovaných spotřebičů zbytečně velkou hodnotu (v tomto případě doporučujeme kontaktovat místně příslušného provozovatele distribuční soustavy pro bližší informace o možnosti úpravy velikosti jističe).
 • V novém tarifním systému již nebude existovat víkendová sazba a zákazníci budou automaticky převedeni na jednotarifní sazbu. Zákazník však může zvážit přechod na dvoutarifní neblokovanou sazbu.
 • Zákazník s dvoutarifní sazbou s blokováním spotřeby elektřiny dosáhne na regulované ceny této sazby pouze v případě dosažení minimálního podílu odběru elektřiny v nízkém tarifu v celkovém odběru elektřiny. Požadované minimální podíly odběru elektřiny pro každou distribuční sazbu je možno zjistit pomocí cenového kalkulátoru. Pokud odběr elektřiny zákazníka nedosáhne požadovaného podílu, zákazníkovi budou účtovány regulované ceny jako u jednotarifní sazby.
 • U zákazníků s instalovanou výrobnou bude mít výkon instalované výrobny dopad na cenu za místo připojení, která bude u výrobny s instalovaným výkonem nad 10 kW výrazně vyšší.
 • Dochází ke změně platby za systémové služby, vázané doposud na množství odebrané elektřiny, na platbu vázanou na velikost hlavního jističe.
 • Zákazníci si mohou pomocí cenové kalkulačky v předstihu během roku 2016 ověřit, zda v novém tarifním systému zaplatí více nebo méně a jaký vliv bude mít velikost jejich hlavního jističe na výslednou platbu za zajištění distribuce elektřiny, příp. celkovou platbu za elektřinu.

Složka platby za elektřinu u zákazníků připojených na hladině nízkého napětí neovlivněná novou tarifní strukturou tvoří průměrně 58,25 %. Platba za silovou elektřinu u zákazníků připojených na hladině nízkého napětí vztažená převážně na odebrané množství elektřiny tvoří přibližně 43 % z celkové platby za elektřinu v současné tarifní struktuře a i v nové tarifní struktuře bude platba za silovou elektřinu vztažena převážně na odebrané množství elektřiny (v závislosti na odebraném množství elektřiny a zvoleném produktu silové elektřiny). Dále se na většinu zákazníků na hladině nízkého napětí uplatní omezení celkové platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie ve výši součinu částky 495 Kč/MWh a odebraného množství elektřiny, z čehož plyne, že i složka ceny na podporu elektřiny bude pro zákazníky na hladině nízkého napětí v nové tarifní struktuře převážně vztažena na odebrané množství elektřiny.

Provozovatelé lokálních distribučních soustav
Lokální distribuční soustava je distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě. Provozovatel lokální distribuční soustavy může být souběžně držitelem licence na distribuci elektřiny a držitelem licence na výrobu elektřiny nebo obchod s elektřinou, pokud poskytuje služby pro méně než 90 000 připojených odběrných míst zákazníků. V tomto případě jsou vztahy vůči provozovateli regionální distribuční soustavy nebo nadřazené lokální distribuční soustavy jednoznačně dány majetkoprávními vztahy v místě připojení.
Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny služby distribuční soustavy až do výše cen služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je lokální distribuční soustava připojena. Rozhodne-li Energetický regulační úřad na základě žádosti provozovatele lokální distribuční soustavy o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen služby distribuční soustavy provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle postupu pro stanovení cen služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy.
Provozovatel lokální distribuční soustavy je povinen předat Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy výpočet regulovaných cen. Dále je povinen předávat údaje pro fakturaci „průtočných" položek (cena za činnosti OTE, cena za systémové služby, složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie) prostřednictvím informačního systému OTE provozovateli regionální distribuční soustavy.

 1. Zásady plateb mezi provozovateli lokálních distribučních soustav a provozovateli regionálních distribučních soustav:
 • Cena za rezervovaný příkon - standardně se hradí podle hodnoty rezervovaného příkonu.
 • Cena za místo připojení – standardně se hradí za každé místo připojení.
 • Cena za použití sítě – provozovatel lokální distribuční soustavy platí za odběr elektřiny z regionální distribuční soustavy.
 1. Zásady plateb mezi provozovateli lokálních distribučních soustav navzájem:
 • Cena za rezervovaný příkon – standardně se hradí cena za rezervovaný příkon příslušného provozovatele lokální distribuční soustavy.
 • Cena za místo připojení – standardně se hradí za každé místo připojení podle vlastnictví
 • Cena za použití sítě – provozovatel lokální distribuční soustavy platí za odběr elektřiny z lokální distribuční soustavy.

Výrobci elektřiny
Výrobce elektřiny neplatí regulované ceny za dodávku elektřiny do elektrizační soustavy, tzn., že neplatí za rezervovaný výkon.
Výrobce elektřiny platí za hodnotu rezervovaného příkonu, která se (na požádání výrobce) může snížit o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu, jejíž velikost definuje výrobce elektřiny, přičemž nesmí být větší než dále uvedené hodnoty:

 • 0,01 % z instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí a 0 % na hladině nízkého napětí,
 • 1 % z instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren,
 • 5 % z instalovaného výkonu plynových elektráren (paroplynové a spalovací, mimo bioplyn),
 • 6 % z instalovaného výkonu jaderných elektráren,
 • 10 % z instalovaného výkonu výroben ostatních typů.

Postup snížení hodnoty rezervovaného příkonu o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu je následující:
     Výrobce elektřiny požádá o změnu smlouvy o připojení provozovatele soustavy, ve které sníží hodnotu

 • rezervovaného příkonu o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu pro účely regulovaných plateb. Pokud výrobce elektřiny o změnu smlouvy nepožádá, je mu přenos nebo distribuce elektřiny zpoplatněna podle hodnoty rezervovaného příkonu ze smlouvy o připojení.
 • Je stanoveno % podle typu výrobního zdroje aplikované na instalovaný výkon výrobny elektřiny, přičemž výrobce může požádat i o nižší hodnotu výkonu. Tím je dána jeho hodnota příkonu pro technologickou vlastní spotřebu, o kterou provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy sníží hodnotu rezervovaného příkonu pro účtování regulovaných cen. Celkovou hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu může výrobce elektřiny rozdělit na různá místa připojení, maximálně však v sumární výši stanovené hodnoty příkonu pro technologickou vlastní spotřebu.

Výrobce elektřiny platí regulovanou cenu:

 •  zajištění přenosu elektřiny nebo zajištění distribuce elektřiny,
 1. cenu za rezervovaný příkon podle hodnoty rezervovaného příkonu případně snížené o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu (v mezním případě neplatí výrobce elektřiny nic, protože veškerý odběr elektřiny je pro technologickou vlastní spotřebu),
 2. cenu za místo připojení a cenu za použití sítí,
 • za systémové služby podle hodnoty rezervovaného příkonu případně snížené o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu (v mezním případě neplatí výrobce elektřiny nic, protože veškerý odběr elektřiny je pro technologickou vlastní spotřebu).

Pokud má zákazník na hladině nízkého napětí i výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 10 kW a více, může si sjednat hodnotu rezervovaného příkonu nižší než je hodnota odpovídající hodnotě hlavního jističe, ale v jeho odběrném místě musí být osazeno měření, které je schopné vyhodnocovat průběhy obou směrů toků elektřiny. Sjednaná nižší hodnota rezervovaného příkonu bude vyhodnocována z průběhů toků elektřiny a překročení sjednané hodnoty rezervovaného příkonu bude penalizováno.
Pokud je výrobce elektřiny současně zákazníkem, tj. pokud poměr hodnoty instalovaného výkonu k hodnotě rezervovaného příkonu je menší než 5, nemá právo na snížení hodnoty rezervovaného příkonu z titulu technologické vlastní spotřeby (platí pro všechny napěťové hladiny).
V případě odstávky může výrobce elektřiny požádat o navýšení hodnoty svého rezervovaného příkonu na dobu odstávky o část příkonu pro technologickou vlastní spotřebu, aby se vyhnul sankcím za překročení rezervovaného příkonu.


Obchodníci s elektřinou
Zavedení nového tarifního systému má dopad i na obchodníky s elektřinou, kteří budou muset upravit své zákaznické informační a fakturační systémy tak, aby odpovídaly nové struktuře jednotek pro fakturaci regulovaných cen a nové struktuře tarifních sazeb na hladině nízkého napětí.
Obchodníci s elektřinou budou rovněž muset provést úpravy ve všech komunikačních kanálech se zákazníky a upravit své ceníky za dodávku silové elektřiny tak, aby odpovídaly nové struktuře tarifních sazeb na hladině nízkého napětí.
Úprava zákaznických informačních a fakturačních systémů se bude dotýkat zejména následujících oblastí:

 • Změna struktury dat vyměňovaných mezi obchodníkem, OTE a provozovateli distribučních soustav.
 • Úprava smluv – úprava polí smlouvy, číselníků tarifů, šablon textů, zvláštních ujednání, atd.
 • Úprava zákaznických systémů velkoodběratelů elektřiny v oblasti sjednávání rezervované kapacity.
 • Úprava ceníků regulovaných i neregulovaných cen – vytvoření nových šablon ceníků.
 • Úprava fakturačních algoritmů a vytvoření nových faktur.
 • Úprava struktury dat pro reporting.
 • Úprava oblasti účetnictví.
 • Změny algoritmů simulace nevyfakturované elektřiny.
 • Úprava algoritmů pro řešení opravných faktur a řešení velkého nárůstu opravných faktur.

Změny v komunikaci se zákazníky se dotknou zejména následujících oblastí:

 • Úprava webových stránek.
 • Vydání tiskových zpráv a článků vysvětlujících změny tarifní struktury zákazníkům.
 • Vytvoření odpovědí na často kladné otázky.
 • Vytvoření vzorů nových ceníků s komentáři.
 • Vytvoření přílohy k fakturám vysvětlující změny tarifní struktury a způsobu fakturace.
 • Úprava cenových kalkulátorů.
 • Úprava obchodních podmínek.
 • Úprava formulářů žádosti o nové připojení, změnu rezervovaného příkonu apod.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.