Změna licence

Formulář C: pro fyzické osoby (DOC, 106 kB), pro právnické osoby (DOC, 126 kB)

 

UPOZORNĚNÍ:

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek za udělení/změnu/zrušení licence je analogicky potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

 

Držitel licence je podle § 9 energetického zákona povinen neprodleně oznámit změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence - předložit o takových změnách doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence:

  • Při změně odpovědného zástupce nebo změně energetického zařízení včetně zrušení provozovny nebo vymezeného území, se přikládají příslušné formuláře, týkající se odpovědného zástupce, nebo formuláře k provozovnám a územím (viz Udělení licence).
  • Pokud se při vyjmutí provozovny nebo vymezeného území z licence snižuje rozsah podnikání tak, že snížení bude mít dopad na dosavadní odběratele, je nutné postupovat jako při zrušení licence (viz Zrušení licence).

V případě rozšíření počtu provozoven, nových vymezených území nebo změny technických parametrů stávajících provozoven je držitel licence oprávněn zahájit výkon licencované činnosti v těchto provozovnách nebo na vymezeném území dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Žádat o změnu licence z důvodu nových energetických zařízení provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a držitele licence na rozvod tepelné energie není nutné v případě, že tato nová energetická zařízení byla vybudována v rámci území, na nichž je příslušný provozovatel energetického zařízení držitelem odpovídající licence. Tento oznámí souhrnně změny za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných energetických zařízení, získaných energetických zařízení nebo energetických zařízení, která přestal využívat pro svou licencovanou činnost (včetně odstraněných energetických zařízení), a to vždy nejpozději do 30. dubna v rámci regulačních výkazů zasílaných Energetickému regulačnímu úřadu. V odkazech rozdělených dle jednotlivých komodit - elektřina, plyn a teplo - naleznete bližší informace a vzory pro ohlašování souhrnných změn za předešlý kalendářní rok. Upozorňujeme, že tento způsob se nevztahuje na nová vymezená území. Nadále také platí povinnost prokázat, že energetická zařízení splňují majetkoprávní a technické předpoklady.

 

Také není nutné žádat o změnu licence související se změnami již zapsanými v základních registrech (změna sídla či názvu společnosti, změna jména či trvalého pobytu atp.). Nicméně z důvodu přehlednosti a aktuálnosti doporučujeme tyto změny úřadu alespoň ohlásit. Využít můžete jednu z následujících možností:

  • oznámení datovou zprávou (ID naší datové schránky je eeuaau7),
  • oznámení dopisem zaslaným poštou (na adresu Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava) nebo
  • oznámení e-mailem na adresu podatelna@eru.cz.

Jak postupovat v případě nejčastějších změn můžete najít v sekci Často kladené dotazy.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.