Střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

 

Základní informace

Evidenční orgán:

ČR - Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5

586 01 Jihlava


Správce registru:   odbor ICT


Kontaktní osoba (udělování a správa uživatelských hesel):

Ing. Miroslav Jaroš  (tel. 564 578 665) - email: miroslav.jaros@eru.cz

           
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Energetický regulační úřad je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, kterých se zákon týká (§ 2 odst. 2 zákona).

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet  do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Energetický regulační úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

 

Žádosti o zpřístupnění informací dle § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona: