Předpisy upravující postup ERÚ při poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.)

Níže naleznete přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup Energetického regulačního úřadu při poskytování informací dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený přehled Vám má usnadnit orientaci v platné legislativě. Všechny právní předpisy lze dohledat ve Sbírce zákonů ČR (Ministerstvo vnitra) a na internetových stránkách ERÚ (v kategorii Legislativa - Právní předpisy ČR). Předpisy jsou k nahlédnutí denně v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin na pracovištích Energetického regulačního úřadu v Jihlavě a v Praze.

Znění předpisů naleznete také na internetových stránkách Portál veřejné správy.

 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů

zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex ERÚ

Metodický pokyn

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.