Změna dodavatele plynu

Právo volby dodavatele plynu formou bezplatné změny mají všichni zákazníci od 1. ledna 2007. Změnou dodavatele plynu mají zákazníci možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za služby dodávky plynu.

Cena služeb dodávky plynu pro zákazníky na liberalizovaném trhu se skládá z regulovaných cen (přeprava, distribuce plynu, služby operátora trhu), které stanovuje Energetický regulační úřad, a dále z neregulované složky ceny za energii plynu, která v sobě zahrnuje samotnou dodávku komodity plynu, cenu za strukturování dodávky plynu (vyrovnávání sezónních výkyvů uskladněním plynu v zásobnících plynu) a marži dodavatele plynu. Regulované ceny jsou pro daný rok pevné a neměnné a jejich výši nemůže zákazník ovlivnit. Naopak neregulovanou složku ceny, která tvoří v případě zákazníků kategorie maloodběratel a domácnost přibližně čtyři pětiny celkové ceny služeb souvisejících s dodávkou plynu, může zákazník ovlivnit právě volbou svého dodavatele plynu. Výše ceny závisí na nabídce jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb.

V České republice působí několik desítek obchodníků s plynem, kteří nabízejí služby dodávky plynu zákazníkům za různé ceny a další podmínky služeb dodávky. Aktuální seznam držitelů licence na obchod včetně kontaktních údajů naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci: Licence – informace o držitelích.

Pokud se zákazník z kategorie domácnost nebo maloodběratel rozhodne pro změnu dodavatele plynu, v nejjednodušším případě mu postačí udělat dva kroky. Prvním krokem je ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu (neplatí samozřejmě pro nově se připojující zákazníky), druhým krokem je pak uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s novým dodavatelem plynu.

Podání žádosti o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu je nutné nejpozději k termínu dohodnutému ve stávající smlouvě nebo uvedenému v obchodních podmínkách původního dodavatele plynu. Pokud zákazník řádně neukončí předcházející smluvní vztah, musí počítat s odpovídajícími právními následky (např. se vznikem odpovědnosti za způsobenou škodu). Každý seriózní dodavatel plynu ovšem zákazníka na tuto skutečnost upozorní a sám ji za zákazníka vyřídí, pokud k tomu od něj dostane příslušné oprávnění.

 

Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu je pro zákazníky z kategorie domácnosti nejjednodušší způsob, jak si zajistit veškeré služby související s dodávkami plynu. Na základě této smlouvy dodavatel plynu zajišťuje zákazníkovi kompletní služby, tj. nejen plyn jako takový, ale i další služby nutné pro zajištění dodávky plynu, tj. přepravu, distribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu. Uzavřením takovéto smlouvy s dodavatelem plynu se pro zákazníka celý proces, z hlediska zajištění činností spojených se změnou dodavatele plynu, ukončuje. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být mezi zákazníkem a novým dodavatelem plynu uzavřena v dostatečném časovém předstihu, ve většině případů minimálně 18 dní, před požadovaným termínem platnosti změny dodavatele plynu. Termín pro podání žádosti o změnu dodavatele plynu se liší podle jednotlivých typů změn dodavatele plynu.

Pokud se zákazník nerozhodne pro smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, může si sám uzavřít samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb. To znamená, že zákazník uzavírá zvlášť smlouvu o dodávkách plynu, o distribuci plynu, resp. o přepravě plynu a, pokud to vyžaduje průběh jeho odběru, tak i smlouvu o uskladňování plynu.

Podle toho, za jakých okolností a z jakých důvodů změna dodavatele plynu probíhá, rozlišujeme dva typy změn dodavatele plynu. Ve většině případů bude změna dodavatele plynu probíhat podle tzv. standardní změny dodavatele plynu, kdy dochází v odběrném místě zákazníka pouze ke změně dodavatele plynu v průběhu deseti pracovních dní. V krajních případech, kdy dodavatel pozbude možnosti nebo oprávnění dodávat plyn do odběrného místa zákazníka, je zákazník buď zařazen pod dodavatele poslední instance a jsou mu zajištěny dodávky za regulované ceny nebo může využít mechanismu v podobě tzv. rychlé změny dodavatele plynu a svého nového dodavatele plynu si vybrat. Rychlá změna dodavatele plynu proběhne do čtyř kalendářních dní po oznámení o nemožnosti dodavatele dodávat plyn zákazníkům, je však nutné požádat o rychlou změnu dodavatele plynu nejpozději 3 dny po tomto oznámení.

Dodavatelem poslední instance je dodavatel plynu, který má za určitých podmínek povinnost dodávat plyn domácnostem a maloodběratelům za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance je pojistkou pro domácnosti a malé zákazníky, kteří mají právo na volbu svého dodavatele plynu, avšak z různých možných příčin svého dodavatele plynu nemají. Povinnost dodavatele poslední instance dodávat plyn neplatí v případě zjištění neoprávněného odběru plynu.

Podrobně jsou jednotlivé procesy změn dodavatele plynu uvedeny ve vyhlášce č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve zněn pozdějších předpisů.

Doporučení:

Před samotnou změnou dodavatele plynu by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s plynem. Při hodnocení jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu (je nutné si důkladně přečíst obchodní podmínky dodavatele plynu). V neposlední řadě rovněž doporučujeme získat reference o spolehlivosti zvoleného dodavatele plynu a hledat případné zkušenosti jiných zákazníků s tímto dodavatelem na trhu.

Informace o regulovaných cenách mohou zákazníci získat v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynů. Informace o cenách neregulované složky pak mohou zákazníci získat na webových stránkách jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb.


Upozornění odběratelům elektřiny a plynu

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.