Organizační struktura

Grafické vyobrazení organizační struktury ERÚ (PDF) - aktualizováno 23. 7. 2018

Pracovní životopisy vedoucích pracovníků ERÚ (PDF) - aktualizováno 3. 12. 2018

Kontakt na vedoucí pracovníky ERÚ (PDF) - aktualizováno 3. 12. 2018

Úsek Rady ERÚ

 • Oddělení interního auditu zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bezpečnostní ředitel.
 • Odborný rada pro GDPR.

Rezort plynárenství a lidských zdrojů

 • Odbor regulace plynárenství zejména připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví plynárenství, dále připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, stanovuje pravidla pro organizování trhu s plynem a provádí monitoring a analýzy fungování trhu s plynem, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb plynárenství. V rámci činnosti odboru se  dále mimo jiné rozhodují spory mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se řády provozovatele přepravní soustavy, řády provozovatele distribuční soustavy, řády provozovatele zásobníku plynu a obchodní podmínky operátora trhu.
   
 • Odbor kanceláře Rady zajišťuje podmínky pro výkon řídící a kontrolní činnosti Rady, při uplatnění jejích práv a povinností a odpovědností vyplývajících z energetického zákona a z jiných právních norem vztahujících se k výkonu vedoucího správního úřadu nebo služebního orgánu. Odbor kanceláře Rady je také nositelem komunikace úřadu, externí i interní.
   
 • Rezort dále zahrnuje samostatné oddělení personální a mzdové.

Rezort legislativně správní

 • Sekce legislativně správní zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru. Další klíčovou aktivitou sekce je výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele.

Rezort regulace elektroenergetiky, POZE, podpory regulace a kontroly

 • Sekce regulace elektroenergetiky, POZE a podpory regulace stanovuje parametry regulace, na základě kterých stanovuje regulované ceny elektřiny a připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky. V rámci sekce se rozhodují spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v elektroenergetice, řád provozovatele přepravní soustavy. Sekce připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie, stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zabývá se analýzou fungování tohoto trhu, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice. Sekce zastupuje úřad v odborných elektroenergetických skupinách v rámci struktur CEER a ACER, EC a V4. Sekce má dále na starosti koordinaci evropských agend ERÚ. Odbor podporovaných zdrojů se zabývá problematikou podporovaných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Připravuje cenové rozhodnutí, ve kterém stanovuje výši finanční provozní podpory na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, která vzniká využitím obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů, nebo vzniká v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a dále výši finanční provozní podpory tepla na základě zákona č. 165/2012 Sb. Odbor podporovaných zdrojů zároveň připravuje prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie.
   
 • Sekce kontroly provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu ERÚ rovněž hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.

Rezort teplárenství, licencí a REMIT

 • Sekce dohledu zajišťuje činnosti související s působností ERÚ vymezenou podle § 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h) zákona č. 458/2000 Sb. a dále na národní úrovni dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011.
   
 • Odbor regulace teplárenství vytváří regulační rámec pro oblast teplárenství, která spočívá zejména ve stanovení pravidel pro kalkulaci a sjednávání věcně usměrňovaných cen tepelné energie a připravuje cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie. Zpracovává, vyhodnocuje a zveřejňuje přehledy cen tepelné energie.

Rezort statistiky a provozní agendy úřadu

 • Sekce provozní odpovídá za správu samostatné kapitoly státního rozpočtu podle § 17 energetického zákona, dále za činnosti ekonomické, správy majetku, provozu úřadu a organizační, za oblast BOZP a PO, za oblast veřejných zakázek a za oblast informatiky a komunikačních technologií.
   
 • Odbor statistický a bezpečnosti dodávek se zabývá statistikou pro oblast elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a souhrnné informace zveřejňuje v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu soustav v energetických odvětvích. Odbor se současně věnuje problematice bezpečnostního standardu dodávky plynu a sleduje a vyhodnocuje kvalitu dodávek a služeb v oblasti elektroenergetiky.


Všechny rezorty podléhají přímému řízení Radou ERÚ. 

Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 333.