Odbor kontroly nákladů

Odbor kontroly nákladů byl zřízen k 4. listopadu 2014 Rozhodnutím předsedkyně Energetického regulačního úřadu č. 3/2014.

Úkolem odboru je kontrola ekonomicky oprávněných nákladů v oblasti plynárenství a elektroenergetiky nad dodržováním povinností vyplývajících z energetického zákona a cenových předpisů, a tím tak plnit povinnosti Energetického regulačního úřadu jako cenového kontrolního orgánu v uvedených odvětvích.

Kontrolní činnost odboru je zaměřena na důslednou kontrolu nákladových položek, které každoročně vykazují jednotlivé licencované subjekty podléhající regulaci cen a současně vstupují do nákladové báze pro tvorbu regulované ceny a to v oblasti plynárenství a elektroenergetiky.

Kontrole podléhají všechny regulované subjekty, zabývající se přepravou a distribucí plynu, přenosem a distribucí elektřiny.

Odbor kontroly nákladů posuzuje ekonomickou oprávněnost nákladů dle níže uvedených zásad:

  • účelnost,

  • doložitelnost účetního dokladu,

  • obvyklost úrovně nákladů.

Cílem a snahou odboru je skutečnost, aby v případě nákladů, které vykazují jednotlivé kontrolované subjekty na zajištění licencované činnosti, se vždy jednalo o náklady ekonomicky oprávněné a jejich výše by měla odpovídat souhrnné hodnotě ekonomicky oprávněných nákladů, které by při této činnosti vynaložil řádný hospodář.

Důvodem pro provádění této kontrolní činnosti naším odborem je fakt, že náklady vykazované jednotlivými licencovanými subjekty vstupují do tzv. „nákladové báze", jakožto jednoho z parametrů, ze kterého se stanoví výsledná cena plynu a elektřiny pro konečné spotřebitele pro dané regulační období.      

Ostatní činnosti

Kromě kontrolní činnosti se odbor zabývá metodikou stanovení ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti, která podléhá regulaci cen. Při tvorbě a aktualizaci metodiky ekonomicky oprávněných nákladů se dbá zejména na to, aby chránila oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů a na druhé straně chránila oprávněné zájmy licencovaných subjektů.