Působnost ERÚ v čase


Rok 2016
- uspořádání největšího veřejného konzultačního procesu ERÚ k návrhu Nové tarifní struktury, kdy úřad shromáždil více než 16 tisíc podnětů;
- setkání zaměstnanců úřadu s občany v regionech při osvětě ke spotřebitelské problematice;
- vyřízení více než 9 600 podání, z nichž část již byla vyřízena mimosoudním řešením dle novely zákona o ochraně spotřebitele;
- nabytí účinnosti novely energetického zákona – zákon č. 131/2015 Sb., jehož cílem mj. bylo zajištění souladu s novým občanským zákoníkem, novým kontrolním řádem a posílení ochrany;
- přepracování Etického kodexu obchodníka s elektřinou a plynem;
- zavedení indikativní ceny plynu pro spotřebitele na základě prohloubeného monitoringu trhu s plynem;
- zintenzivění kontrolní činnosti v oblasti klasických zdrojů energie (ceny a ochrana spotřebitele) a kontrola nákladů regulovaných subjektů;
- úspěšný rok IV. regulačního období, kdy se podařilo za přísných pravidel regulace pokračovat v rozvoji soustav;
- zahájení činnosti dohledu nad REMIT, jehož účelem je zamezení zneužívání trhu a podpora spravedlivé hospodářské;
- aktivní spolupráce s orgány státní správy, s tuzemskou Technologickou agenturou ČR, evropskými institucemi ACER a CEER a evropskými regulátory.

 

Rok 2015
dohled nad energetickým trhem a nad dodržováním rovných podmínek všech účastníků tohoto trhu, ochrana zájmů spotřebitelů i držitelů licencí v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence, podpora využívání podporovaných zdrojů energie a kontrola dodržování podmínek podnikání u držitelů licencí, podpora hospodářské soutěže;
intenzívní práce spojené s přípravou velké novely energetického zákona (EZ), která byla iniciována zejména z důvodu zajištění souladu s novým občanským zákoníkem, novým kontrolním řádem, z důvodu posílení ochrany spotřebitele, a také v návaznosti na praktické zkušenosti účastníků trhu s energiemi;
vydání novely EZ, která podpořila postavení spotřebitele na trhu, vydání vyhlášky zjednodušující proces vyúčtování za sdružené služby dodávky elektřiny a plynu, ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetice;
regulace cen pro rok 2016 - rok 2015 byl posledním rokem III. regulačního období, kdy se intenzivně připravovaly podmínky pro IV. regulační období, komplikované vydání cenového rozhodnutí pro POZE - úřad obdržel od Evropské komise tzv. notifikační rozhodnutí o slučitelnosti s vnitřním trhem EU pouze pro některé druhy výroben elektřiny z podporovaných zdrojů;
- v oblasti udělování licencí byl rok 2015 druhým rokem, ve kterém se plně projevily vlivy omezení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie;
- napojení České republiky prostřednictvím ERÚ na projekt vnitrodenního mezistátního obchodování s elektřinou států skupiny NWE+ (severozápadní Evropy) v rámci projektu XBID (Cross-Border Intraday);
aktivní přístup ve vztahu k evropským unijním institucím a spolupráce s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), s Radou evropských energetických regulátorů (CEER), rovněž zapojení do činnosti tzv. regionálních iniciativ, spolupráce v rámci permanentní funkční platformy energetických regulátorů zemí V4, rozvoj i bilaterálních vztahů.

 

Rok 2014
- podíl na přípravě novel energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, připomínky k novele zákona o ochraně spotřebitele, především s ohledem na ustanovení ADR a ombudsmanů;
- jmenování interního energetického ombudsmana ERÚ, koncepce infocentra pro spotřebitele na webu úřadu;
- rozšíření kontrolní činnosti úřadu v oblasti nákladů regulovaných elektroenergetických a plynárenských společností;
- mezinárodní spolupráce v oblasti regionálních aktivit, propojování plynárenských soustav, aktivity v oblasti zahájení činnosti čtyř propojených denních trhů s elektřinou;
- konsolidace mezinárodních aktivit - vznik sekce pro evropské záležitosti a strategii, setkání V4 k energetické bezpečnosti a mezinárodní konference REMIT v ČR.

 

Rok 2013
- příprava novely energetického zákona;
- příprava novely zákona o podporovaných zdrojích energie;
- příprava návrhu zákona o integritě a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií;
- posílení dozorové činnosti úřadu;
- důraz na zajištění ochrany práv spotřebitele – problematika zákazníka a jeho postavení na liberalizovaném trhu;
- posílení spolupráce na energetickém trhu v rámci V4.

 

Rok 2012
- zajištění úkolů spojených s rozšířenými pravomocemi vyplývajícími z přenesení pravomocí souvisejících s novelou energetického zákona, zejména pravomocí kontrolních ze Státní energetické inspekce na ERÚ;
- příprava zákona o podporovaných zdrojích energie;
- snaha ERÚ o vytvoření rovného prostředí na energetickém trhu – posílení kontroly energetického trhu;
- zpracování základních pravidel etického a profesionálního jednání obchodníka s elektřinou a plynem v oblasti poskytování dodávky těchto komodit a souvisejících služeb – Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích;
- důraz ERÚ na zajištění ochrany práv spotřebitelů a zákazníků – činnost Oddělení ochrany spotřebitele;
- personální konsolidace úřadu;
- snaha ERÚ o zastavení podpory pro nové podporované zdroje energie od roku 2014;
- otevření nového dislokovaného pracoviště úřadu v Ostravě.
 

Rok 2011
- rozšířily se pravomoci ERÚ v oblasti dozoru nad fungováním trhu s elektřinou a plynem a při ochraně práv zákazníků při sjednávání smluv o podmínkách dodávky,
- došlo k přenesení kontrolních pravomocí podle novely energetického zákona ze SEI na ERÚ,
- projekt propojení maďarské a československé tržní oblasti, který přispěje k vytvoření jednotného evropského trhu s elektřinou,
- úřad se podílel na přípravě zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
- dne 18. 8. 2011 nabyla účinnosti rozsáhlá novela energetického zákona č. 211/2011 Sb., ve které jsou zahrnuty zejména změny vyplývající z tzv. třetího energetického balíčku směrnic EU. Cílem těchto změn je dále rozvinout vnitřní trh Unie s elektřinou a plynem a účinně chránit práva zákazníků na liberalizovaném trhu.
 

Rok 2010
- úřad se významně podílel na přípravě novely zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona,
- ERÚ se rovněž zapojil do prací spojených s novelizací zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,
- byla zpracována novela vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, byla připravena novelizace vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem a vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,
- činnost ERÚ v oblasti licencí byla soustředěna, vzhledem k požadavkům provozovatelů nově budovaných výrobních zdrojů, na udělování licencí pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména z fotovoltaických elektráren,
- důraz byl kladen na tvorbu a stanovení cen plynu a elektřiny a základní principy regulace cen v oblasti energetiky stanovovaných pro rok 2011.


Rok 2009
- vstoupila v platnost rozsáhlá novela zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, který je základní právní nornou, která ovlivňuje prostředí v energetice a práva a povinnosti účastníků trhu s elektřinou a s plynem, nebo-li pravidla a fungování energetického trhu. Na přípravě novely se ERÚ významně podílel a vyplynula z ní pro úřad také řada nových kompetencí, např. upravil působnost ERÚ týkající se regulace a řešení sporů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem;
- v návaznosti na novelu energetického zákona ERÚ zpracoval a připravil novelizaci vyhlášek z oblasti regulace;
- ERÚ připravil metodiku regulace síťových činností v odvětví elektroenergetiky a plynárenství pro následující pětileté období, které bude probíhat od ledna 2010 do prosince 2014;
- v souvislosti s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie došlo k nebývalému nárůstu jejich počtu, zejména v oblasti fotovoltaických elektráren. Tato skutečnost, zejména ve vazbě na výraznou změnu technicko-ekonomických parametrů, vedla ERÚ po konzultacích s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem životního prostředí ke zpracování a předložení novely zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.


Rok 2008
- pokračovala příprava metodiky pro III. regulační období pro roky 2010 až 2014;
- byla dokončena novela energetického zákona č. 158/2009 Sb. a následně schválena vládou ČR. Hlavní změny novely spočívají mj. v transpozici směrnic a nařízení, ve zjednodušení a snížení administrativní zátěže podnikatelů, v rozvoji tržních vztahů v energetice. Dochází např. k upřesnění ustanovení upravujících působnost ERÚ, týkajících se regulace a řešení sporů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem; pozornost je zaměřena na zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti na kvalitu dodávek a na skloubení těchto záměrů s poskytováním veřejné služby; větší důraz je kladen na spolupráci provozovatelů přenosových soustav se zahraničními provozovateli v případech, kdy existuje vzájemné propojení; nově je řešen i institut dodavatele poslední instance a dochází k dalším úpravám v rámci uvedené novely energetického zákona;
- ERÚ inicioval vytvoření pracovní skupiny za účelem posouzení modelů nákupu a prodeje elektřiny pro tarifní zákazníky kategorie domácnosti a malé podnikatele, kteří nevyužívali možnosti zajištění elektřiny na rok 2010;
- Energetický regulační úřad pokračoval v mezinárodní spolupráci v rámci EU (vytváření podmínek pro zlepšení funkce regionálních trhů s elektřinou a plynem a postupné vytváření jednotného evropského energetického trhu s oběma komoditami).


Rok 2007
 - v oblasti plynárenství se od 1. ledna 2007 stali všichni zákazníci včetně domácností oprávněnými zákazníky a získali tak právo (stejně jako v roce předchozím zákazníci v oblasti elektroenergetiky) právo volby dodavatele.
- unbundling a transformace společností v oblasti energetiky výrazně změnily fungování distribučních společností, ať již šlo o organizační změny v nově založených společnostech, přecenění společností a jeho následné zúčtování nebo o outsourcing činností, a ve svém důsledku představovaly změnu nákladových toků založených na smluvních vztazích.
- byla vyhlášena kampaň Evropské komise k Roku zákazníka.
- v rámci přípravy nové evropské legislativy se ERÚ stal gestorem tří nařízení 3. legislativního balíčku v oblasti energetiky a ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu neformálním spolugestorem novel dvou směrnic z tohoto balíčku.
- byla zahájena příprava metodiky pro III. regulační období.


Rok 2006
- byla realizována poslední etapa liberalizace trhu s elektřinou, od 1. 1. 2006 skončila kategorie chráněných zákazníků a všichni odběratelé elektřiny se stali zákazníky oprávněnými s právem vybrat si svého dodavatele elektřiny.
- ERÚ již nestanovuje konečnou ceny elektřiny, ale jen její regulované složky.
- úřad je uznávaným arbitrem sporů, které rozhoduje ve správním řízení podle energetického zákona, jak mezi držiteli licencí navzájem a jejich zákazníky, tak při řešení sporů v dalších oblastech elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.


Rok 2005
- 1. ledna 2005 byla zahájena první etapa otevírání trhu s plynem.
- pokračovala liberalizace trhu s elektřinou, právo zvolit si svého dodavatelé získali nově podnikatelé z kategorie maloodběru.
- byly vyhlášeny cíle II. regulačního období pro roky 2005 až 2009.
- novelou energetického zákona č. 670/2004 Sb., byla zavedena podrobná a konkretizovaná úprava právního, manažerského, informačního a účetního oddělení (unbundling) poskytovatelů regulovaných činností přenosu,elektřiny, přepravy plynu a distribuce elektřiny a plynu od neregulovaných činností výroby a obchodu s elektřinou a plynem.
- činnost úřadu byla zaměřena také na zdokonalení legislativního rámce v návaznosti na zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.
- Energetický regulační úřad ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu zpracoval první Národní zprávu České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2004, jejíž předložení vyplývá ze směrnic EU.


Rok 2004
- 1. května 2004 vstoupila naše republika do Evropské unie. Směrnice a nařízení ES upravující společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a plynem se staly přímo závaznými i v naší zemi. V této souvislosti byla připravována novela energetického zákona.
- ERÚ provedl analýzu plnění cílů stanovených pro I. regulační období a připravil strategii, metodiku a konkrétní nastavení parametrů pro II. regulační období (2005 až 2009) pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.


Rok 2003
- ve třetím roce činnosti úřadu došlo k zásadnímu zlomu v legislativě EU, kdy byly upraveny podmínky a organizace vnitřních energetických trhů včetně způsobu podpory využívání obnovitelných zdrojů energie a přeshraniční výměny elektřiny v rámci jednotného trhu unie.
- Energetický regulační úřad se stal řádným členem Rady evropských energetických regulátorů včetně zastoupení v poradním orgánu regulátorů, spolupracujících s generálním ředitelstvím pro dopravu a energetiku Evropské komise.


Rok 2002
- rok 2002 byl prvním rokem etapy otevírání trhu s elektřinou, pro kterou bylo nezbytné vytvořit nový regulační rámec v souladu s energetickou koncepcí státu a především novou strukturu ceny elektřiny.
- byly také zahájeny práce na pravidlech trhu s plynem.
- byl naplněn Energetický regulační fond.
- byl ukončen proces přeměny autorizací na licence.
- v cenové oblasti došlo u elektřiny a zemního plynu k uplatnění regionálních cen s výjimkou cen elektřiny pro domácnosti.
- byly vyhlášeny cíle I. regulačního období pro roky 2002 až 2004.


Rok 2001
Energetický regulační úřad zahájil svoji činnost jako nový ústřední orgán státní správy se sídlem v Jihlavě, který působí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Mezi hlavní úkoly patřila zejména:
- ochrana zájmů spotřebitelů,
- důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek energie spotřebitelům,
- podpora konkurence,
- zefektivnění činnosti energetických společností,
- stabilita cenové úrovně.

Charakteristickým rysem tohoto období vývoje energetických trhů v ČR byla pokračující liberalizace v odvětví elektroenergetiky a plynárenství, která byla podpořena vytvořením funkčního regulačního rámce.

V roce 2001 zajišťoval ERÚ tyto základní úkoly:
- dokončení prací na prováděcích předpisech k energetickému zákonu, zajištění funkčního prostředí pro liberalizaci energetických trhů;
- dokončení procesu narovnání cen elektřiny a plynu,
- posílení efektivní činnosti regulačního úřadu.

Tyto úkoly byly součástí plnění priorit Národního programu přípravy ČR na vstup do Evropské unie.

 

VEDENÍ ERÚ

Rada ERÚ od 1. srpna 2017

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál - člen Rady ERÚ
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - člen
 Rady ERÚ
Ing. Vladimír Outrata - předseda Rady ERÚ
Ing. Jan Pokorný - člen
 Rady ERÚ
Ing. Vladimír Vlk - člen Rady ERÚ


Předsedkyně a předsedové ERÚ od 1. ledna 2001 do 31. července 2017

Ing. Alena Vitásková:     1. srpna 2011 - 31. července 2017

Ing. Josef Fiřt:                  1. září 2004 - 4. července 2011

Ing. Pavel Brychta, CSc.: 22. března 2001 - 31. srpna 2004

Ing. Pavel Prouza:            8. února 2001 - 21. března 2001 (pověřen řízením)

Ing. Jana Novotná:           1. ledna 2001 - 7. února 2001

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.