Organizační struktura

Grafické vyobrazení organizační struktury ERÚ (PDF) - aktualizováno 30. 1. 2018

Pracovní životopisy vedoucích pracovníků ERÚ (PDF) - aktualizováno 12. 3. 2018

Kontakt na vedoucí pracovníky ERÚ (PDF) - aktualizováno 24. 4. 2018


Úsek Rady ERÚ

Oddělení interního auditu zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnostní ředitel.

Odborný rada pro GDPR.

 

Rezort legislativně správní

Sekce legislativně správní zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru. Další klíčovou aktivitou sekce je výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele.

 

Rezort plynárenství a lidských zdrojů

Odbor regulace plynárenství zejména připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví plynárenství, dále připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, stanovuje pravidla pro organizování trhu s plynem a provádí monitoring a analýzy fungování trhu s plynem, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb plynárenství. V rámci činnosti odboru se  dále mimo jiné rozhodují spory mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se řády provozovatele přepravní soustavy, řády provozovatele distribuční soustavy, řády provozovatele zásobníku plynu a obchodní podmínky operátora trhu.

Odbor kanceláře Rady zajišťuje podmínky pro výkon řídící a kontrolní činnosti Rady, při uplatnění jejích práv a povinností a odpovědností vyplývajících z energetického zákona a z jiných právních norem vztahujících se k výkonu vedoucího správního úřadu nebo služebního orgánu. Odbor kanceláře Rady je také nositelem komunikace úřadu, externí i interní.

Rezort dále zahrnuje samostatné oddělení personální a mzdové.

 

Rezort elektroenergetiky a kontroly

Sekce regulace elektroenergetiky a podpory regulace stanovuje parametry regulace, na základě kterých stanovuje regulované ceny elektřiny a připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky. V rámci sekce se rozhodují spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v elektroenergetice, řád provozovatele přepravní soustavy. Sekce regulace připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie, stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zabývá se analýzou fungování tohoto trhu, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice. Sekce zastupuje úřad v odborných elektroenergetických skupinách v rámci struktur CEER a ACER, EC a V4. Sekce má dále na starosti koordinaci evropských agend ERÚ.

Sekce kontroly provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu ERÚ rovněž hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.

Rezort dále zahrnuje samostatné oddělení vědy a výzkumu a oddělení vysokorychlostních komunikací.

 

Rezort teplárenství, licencí a REMIT

Sekce dohledu zajišťuje činnosti související s působností ERÚ vymezenou podle § 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h) zákona č. 458/2000 Sb. a dále na národní úrovni dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011.

Odbor regulace teplárenství vytváří regulační rámec pro oblast teplárenství, která spočívá zejména ve stanovení pravidel pro kalkulaci a sjednávání věcně usměrňovaných cen tepelné energie a připravuje cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie. Zpracovává, vyhodnocuje a zveřejňuje přehledy cen tepelné energie.

 

Rezort podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu

Sekce provozní odpovídá za správu samostatné kapitoly státního rozpočtu podle § 17 energetického zákona, dále za činnosti ekonomické, správy majetku, provozu úřadu a organizační, za oblast BOZP a PO, za oblast veřejných zakázek a za oblast informatiky a komunikačních technologií.

Odbor podporovaných zdrojů se zabývá problematikou podporovaných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Připravuje cenové rozhodnutí, ve kterém stanovuje výši finanční provozní podpory na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, která vzniká využitím obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů, nebo vzniká v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a dále výši finanční provozní podpory tepla na základě zákona č. 165/2012 Sb. Odbor podporovaných zdrojů zároveň připravuje prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie.

Odbor statistický a bezpečnosti dodávek se zabývá statistikou pro oblast elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a souhrnné informace zveřejňuje v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu soustav v energetických odvětvích. Odbor se současně věnuje problematice bezpečnostního standardu dodávky plynu a sleduje a vyhodnocuje kvalitu dodávek a služeb v oblasti elektroenergetiky.


Všechny rezorty podléhají přímému řízení Radou ERÚ. 

Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 333.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.