Organizační struktura


Grafické vyobrazení organizační struktury ERÚ (PDF)


Úsek Rady ERÚ

Oddělení interního auditu podléhá přímo radě a zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnostní ředitel.

Odborný rada pro GDPR.

Sekce legislativně správní zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru. Další klíčovou aktivitou, kterou sekce zajišťuje, je výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele.

  • Sekce se člení na pět odborů: odbor II. instance, odbor právní ochrany spotřebitele, odbor sporných a schvalovacích řízení, odbor sankčních řízení a odbor legislativně právní.

 

Rezort plynárenství a lidských zdrojů

Odbor regulace plynárenství zejména připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví plynárenství, dále připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, stanovuje pravidla pro organizování trhu s plynem a provádí monitoring a analýzy fungování trhu s plynem, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb plynárenství. V rámci činnosti odboru se  dále mimo jiné rozhodují spory mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se řády provozovatele přepravní soustavy, řády provozovatele distribuční soustavy, řády provozovatele zásobníku plynu a obchodní podmínky operátora trhu.

  • Odbor regulace plynárenství se člení na dvě oddělení: oddělení regulace cen oddělení sítí a organizace trhu.

Odbor kanceláře Rady zajišťuje podmínky pro výkon řídící a kontrolní činnosti Rady, při uplatnění jejích práv a povinností a odpovědností vyplývajících z energetického zákona a z jiných právních norem vztahujících se k výkonu vedoucího správního úřadu nebo služebního orgánu. Odbor kanceláře Rady je také nositelem komunikace úřadu, externí i interní.

  • Odbor zahrnuje oddělení komunikace.

Rezort dále zahrnuje samostatné oddělení personální a mzdové.

 

Rezort elektroenergetiky a kontroly

Sekce regulace elektroenergetiky a podpory regulace stanovuje parametry regulace, na základě kterých stanovuje regulované ceny elektřiny a připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky. V rámci sekce se rozhodují spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v elektroenergetice, řád provozovatele přepravní soustavy. Sekce regulace připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie, stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zabývá se analýzou fungování tohoto trhu, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice. Sekce zastupuje úřad v odborných elektroenergetických skupinách v rámci struktur CEER a ACER, EC a V4. Sekce má dále na starosti koordinaci evropských agend ERÚ.

  • Sekce se člení na tři odbory a jedno oddělení: odbor regulace elektroenergetiky, odbor mezinárodní spolupráce, odbor podpory cenové regulace oddělení vysokorychlostních komunikací.

Sekce kontroly provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu ERÚ rovněž hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.

  • Sekce se člení na odbor kontroly teplárenství, odbor kontroly elektroenergetiky a plynárenství a odbor kontroly POZE.

Rezort dále zahrnuje samostatné oddělení vědy a výzkumu.

 

Rezort teplárenství, licencí a REMIT

Sekce dohledu zajišťuje činnosti související s řízením úřadu, vyplývající z právních norem státu, a vztahy s ostatními ústředními orgány státní správy, včetně Vlády ČR a Parlamentu ČR. Do působnosti sekce dále spadá rozkladová komise - odborný poradní orgán pro projednávání problematiky zákona č. 458/2000 Sb. Dále zajišťuje činnosti spojené s působností ERÚ vymezenou podle § 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h) zákona č. 458/2000 Sb. a dále na národní úrovni dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011.

  • Sekce se člení na dva odbory: odbor REMIT a odbor licencí.

Odbor regulace teplárenství vytváří regulační rámec pro oblast teplárenství, která spočívá zejména ve stanovení pravidel pro kalkulaci a sjednávání věcně usměrňovaných cen tepelné energie a připravuje cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie. Zpracovává, vyhodnocuje a zveřejňuje přehledy cen tepelné energie.

  • Odbor regulace teplárenství se člení na dvě oddělení: oddělení regulace cen a oddělení sítí a organizace trhu.

 

Rezort podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu

Sekce provozní odpovídá za správu samostatné kapitoly státního rozpočtu podle § 17 energetického zákona, dále za činnosti ekonomické, správy majetku, provozu úřadu a organizační, za oblast BOZP a PO, za oblast veřejných zakázek a za oblast informatiky a komunikačních technologií.

  • Sekce se člení na jeden odbor a dvě odělení: oddělení ekonomické a finanční, oddělení hospodářské správy a odbor ICT.

Odbor podporovaných zdrojů se zabývá problematikou podporovaných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Připravuje cenové rozhodnutí, ve kterém stanovuje výši finanční provozní podpory na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, která vzniká využitím obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů, nebo vzniká v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a dále výši finanční provozní podpory tepla na základě zákona č. 165/2012 Sb. Odbor podporovaných zdrojů zároveň připravuje prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie.

  • Odbor se člení na oddělení OZE a oddělení KVET.

Odbor statistický a bezpečnosti dodávek se zabývá statistikou pro oblast elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a souhrnné informace zveřejňuje v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu soustav v energetických odvětvích. Odbor se současně věnuje problematice bezpečnostního standardu dodávky plynu a sleduje a vyhodnocuje kvalitu dodávek a služeb v oblasti elektroenergetiky.

  • Odbor statistický a bezpečnosti dodávek zahrnuje oddělení statistiky a sledování kvality.


 

Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 333.