Mezinárodní spolupráce

Ve snaze, aby Česká republika plnohodnotně obstála v prostředí vytváření jednotného evropského trhu s energií a mohla operativně prosazovat příslušné národní zájmy a komparativní výhody české energetiky, se Energetický regulační úřad aktivně angažuje ve vztahu k evropským unijním institucím a rozvíjí zároveň širokou spolupráci jak se zájmovým sdružením evropských energetických regulátorů CEER, tak s partnerskými regulačními úřady. ERÚ se rovněž angažuje v činnosti tzv. regionálních iniciativ.

Hlavním partnerem ERÚ v bruselských strukturách je generální ředitelství pro energetiku (DG ENER). V souvislosti s posláním ERÚ při ochraně spotřebitele udržuje ERÚ také dělné kontakty s generálním ředitelstvím pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST) a s dalšími generálními ředitelstvími např. pro hospodářskou soutěž (DG COMP), pro komunikační sítě (DG CNECT).


Vedle toho také ERÚ udržuje – v rámci přípravy sekundární energetické legislativy EU - kontakty s dalšími evropskými institucemi, s orgány Rady EU a Evropského parlamentu. Nejvýrazněji se tato aktivita projevila v průběhu sjednávání tzv. třetího také liberalizačního balíčku v pracovní skupině pro energetiku a jeho konečného schvalování v příslušných orgánech Rady EU a Evropského parlamentu, které probíhalo v letech 2007 - 2009. Úřad v tomto období převzal vnitrostátní gesci nad projednáním novelizovaných nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, stejně tak jako nad negociacemi nařízení, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů ACER.

Energetický regulační úřad je členem Rady evropských energetických regulátorů (CEER), zájmového dobrovolného sdružení energetických regulačních úřadů zemí EU. Aktivně se podílí na všech jeho činnostech s cílem vytváření podmínek pro zlepšení fungování trhů s elektřinou a plynem s perspektivou vzniku jednotného evropského trhu s oběma druhy energie. Tato spolupráce spočívá v aktivní účasti na zasedáních různých pracovních skupin (elektřina, plyn, vlastnické oddělení, zákazníci, finanční služby atd.), kde se mimo jiné řeší otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničního propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti dodávek, udržitelného rozvoje a připravují společné postupy k implementaci nové evropské energetické legislativy. Od  března 2011, kdy byla zahájena činnost Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů – ACER, se Energetický regulační úřad angažuje v činnosti pracovních orgánů této evropské agentury. Hlavním posláním ACER je koordinace postupu národních regulačních orgánů a účastníků trhu při vytváření jednotného trhu a s tím spojená příprava společných provozních a obchodních pravidel a kodexů.

Paralelně s aktivitami v mnohostranných vztazích věnuje ERÚ zvýšenou pozornost rovněž rozvoji regionální spolupráce a posilování kontaktů po dvoustranné linii. (regulátoři v zemích EU) Z iniciativy ERÚ byla vytvořena permanentní funkční platforma energetických regulátorů zemí Visegrádské čtyřky. Jejím hlavním cílem je posílení spolupráce regulátorů ve visegrádském regionu v zájmu ochrany zákazníků na všech úrovních a dále prohloubení transparentního regulačního prostředí. V tomto rámci průběžně probíhají konzultace jak na úrovni vedení regulačních úřadů, tak mezi experty a specialisty. Vznikla tak řada srovnávacích studií a návrhů postupů, která následně umožnila efektivní harmonizaci kroků při prosazování společných zájmů na evropské úrovni, především pokud jde o dosažení reálného pokroku při zvýšení likvidity trhů, zajištění vstupu aktivních obchodníků na trh, a tím prosazení konkurenčního prostředí v regionálním rámci coby předpokladu pro vznik jednotného velkoobchodního trhu EU s energií.


Další informace najdete na www.europa.eu

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 14.
Položek na stránku 10
  2