O úřadu

 

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze a Ostravě. V čele ERÚ je od 1. srpna 2017 Rada Energetického regulačního úřadu, která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

Rada rozhoduje hlasováním. Každý člen Rady má jeden hlas. Rozhodnutí Rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 její členové.

Rada se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.


Působnost ERÚ:
 

 • regulace cen,
   
 • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla,
   
 • ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů,
   
 • ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí,
   
 • šetření soutěžních podmínek,
   
 • spolupráce s ÚOHS,
   
 • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích,
   
 • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích.
   

Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 313.