O úřadu

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze a Ostravě. Úřad řídí předseda, kterého podle § 17b odstavce 2 energetického zákona na dobu 6 let jmenuje prezident republiky na návrh vlády.

S účinností od 1. srpna 2011 vláda jmenovala předsedkyní úřadu Ing. Alenu Vitáskovou. Předsedkyni úřadu zastupují místopředsedové, kteří řídí jednotlivé sekce.

Působnost ERÚ:
- regulace cen,
-
podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla,
-
ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů,
-
ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí,
-
šetření soutěžních podmínek,
-
spolupráce s ÚOHS,
-
podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích,
-
výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích.

 

Organizační strukturu ERÚ tvoří:

- úsek místopředsedy pro provoz a kontroly,
- úsek místopředsedy pro regulaci,
- úsek místopředsedy pro oblast legislativně správní,
- úsek místopředsedy pro POZE, pro evropské záležitosti a strategii,
- oddělení interního auditu,
- bezpečnostní ředitel,
- odbor kanceláře předsedkyně,
- sekce regulace,
- sekce legislativně správní,
- sekce podporovaných zdrojů,
- sekce provozní,
- sekce kontroly,
- sekce pro evropské záležitosti a strategii.


Místopředseda pro provoz a kontroly má pravomoc řídit ředitele sekce kontroly a ředitele sekce provozní. Jeho řízení dále podléhají odbor správních řízeníodbor licencí, který rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence, jež je základním předpokladem pro podnikání v energetických odvětvích, dále odbor kontroly nákladů.

Místopředseda pro regulaci má pravomoc řídit ředitele sekce regulace.

Místopředseda pro oblast legislativně správní má pravomoc řídit ředitele sekce legislativně správní.

Místopředseda POZE, pro evropské záležitosti a strategii má pravomoc řídit ředitele sekce POZE a ředitele sekce pro evropské záležitosti.


Odbor kanceláře předsedkyně zajišťuje činnosti související s řízením úřadu, vyplývající z právních norem státu, a vztahy s ostatními ústředními orgány státní správy, včetně Vlády ČR a Parlamentu ČR. Do působnosti odboru dále spadá rozkladová komise - odborný poradní orgán pro projednávání problematiky zákona č. 458/2000 Sb.

Součástí odboru je oddělení administrativní oddělení komunikace.


Sekce regulace připravuje cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. V rámci sekce se rozhodují spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v elektroenergetice, řád provozovatele přepravní soustavy a řády provozovatelů distribučních soustav v plynárenství. Sekce regulace připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie, stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou a plynem a zabývá se analýzou fungování těchto trhů, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství.

Sekce regulace se člení na čtyři odbory - odbor elektroenergetiky, odbor plynárenství, odbor teplárenství odbor statistický a bezpečnosti dodávek.


Sekce legislativně správní zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru. Další klíčovou aktivitou, kterou sekce zajišťuje, je výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele.

Sekce se člení na dva odbory a dvě oddělení - odbor II. instance, odbor právní ochrany spotřebitele, oddělení legislativně právní oddělení schvalovacích a sporných řízení.


Sekce podporovaných zdrojů se zabývá problematikou podporovaných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů. Připravuje cenové rozhodnutí, ve kterém stanovuje výši finanční provozní podpory na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, která vzniká využitím obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů, nebo vzniká v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a dále výši finanční provozní podpory tepla na základě zákona č. 165/2012 Sb. Sekce podporovaných zdrojů zároveň připravuje prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie. Oddělení právní POZE poskytuje komplexní právní poradenství v rámci odboru podporovaných zdrojů a ostatním útvarům ERÚ. V rámci procesních postupů se oddělení právní POZE zabývá především vedením správních řízení prvního stupně, jejichž předmětem je rozhodování o právech a povinnostech účastníků řízení za porušení povinností stanovených energetickým zákonem.

Sekce podporovaných zdrojů se člení na odbor kontroly POZE, oddělení podpory POZE oddělení právní POZE.


Sekce provozní odpovídá za správu samostatné kapitoly státního rozpočtu podle § 17 energetického zákona, dále za činnosti ekonomické, správy majetku, provozu úřadu, mzdové, personální a organizační, za oblast BOZP a PO, za oblast veřejných zakázek a za oblast informatiky a komunikačních technologií.

Sekce je organizačně členěna na oddělení ekonomické a finanční, oddělení hospodářské správy, odbor organizace a veřejných zakázekodbor ICT.


Sekce kontroly provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu Energetický regulační úřad rovněž hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.

Sekce kontroly se člení na odbor kontroly teplárenství, odbor kontroly elektroenergetiky a plynárenství.


Sekce pro evropské záležitosti a strategii vytváří efektivnější strukturu fungování vztahů s ostatními zahraničními regulátory po linii ACER a CEER a institucemi Evropské unie v rámci trhu s energiemi a propojuje mezinárodní problematiku s odborem REMIT, který zajišťuje na národní úrovni dohled nad integritou a transparentností velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011.

Sekce pro evropské záležitosti se člení na
odbor REMIT odbor pro evropské záležitosti.Oddělení interního auditu podléhá přímo předsedkyni úřadu a zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.


Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 297.

Energetický regulační úřad hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu a nemá žádnou hospodářskou činnost, žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, žádné účelové transfery, není oprávněn poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, vyplývající z koncesních smluv a nemá další podřízené organizační složky.