Informace pro žadatele

Metodický návod pro žádost o udělení, změnu či zrušení licence ke stažení zde (PDF, 379 kB).

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení viz níže (zde).

AKTUÁLNĚ:

Pro základní orientaci v hlavních změnách, které zavádí novela energetického zákona od 1. 1. 2016 z pohledu procesu udělování, změn a rušení licencí a nová vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licení pro podnikání v energetických odvětvích od 1. 2. 2016, Vám přinášíme uživatelskou příručku (PDF, 5,30 MB). Prosím, věnujte pozornost úvodnímu upozornění.

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná Energetickému regulačnímu úřadu, odboru licencí, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být Energetickému regulačnímu úřadu doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení Energetickému regulačnímu úřadu jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznam jednotlivých provozoven) nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou a nelze k němu přihlížet.

Druhy licencí

Elektroenergetika

Teplárenství

Plynárenství

Operátor trhu s elektřinou a plynem

 • operátor trhu

 

Doba platnosti licence

Licence na obchod s elektřinou a plynem se uděluje na 5 let.

Licence na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie se udělují na 25 let.

Licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, rozvod teplené energie a licence na činnosti operátora trhu se udělují na dobu neurčitou.

Výše uvedené platí, není-li doba platnosti omezena jiným způsobem, např. užívacím právem k energetickému zařízení.

AKTUÁLNĚ:

Licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, rozvod teplené energie a licence na činnosti operátora trhu vydané před datem 1. ledna 2016 se považují za licence udělené na dobu neurčitou (doba platnosti se automaticky prodlužuje ze zákona, není nutné žádat o změnu uvedených licencí z důvodu prodloužení jejich platnosti na dobu neurčitou).

 

Co je dobré vědět před podáním žádosti

Podání žádosti

Podání žádosti činí žadatel písemně nebo elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem) na podatelně Energetického regulačního úřadu (dále jen "ERÚ") pomocí příslušného formuláře.

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná Energetickému regulačnímu úřadu, odboru licencí, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být Energetickému regulačnímu úřadu doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení Energetickému regulačnímu úřadu jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznam jednotlivých provozoven) nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou a nelze k němu přihlížet.

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek za udělení/změnu/zrušení licence je analogicky potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

Správní poplatky

Výše správních poplatků

 • udělení licence
  • 1.000,- Kč
   • na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně,
   • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně;  
  • 10.000,- Kč
   • na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu,
   • na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie s instalovaným výkonem nad 1 MW,
   • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie s přenosovou kapacitou nad 1 MW;
  • 100.000,- Kč - na obchod s elektřinou a obchod s plynem;
 • změna licence
  • 1.000,- Kč - nevztahuje se na změny již provedené v obchodním rejstříku (např. změna sídla či názvu společnosti);
 • zrušení licence
  • 500,- Kč;
 • uznání odborné kvalifikace
  • 2.000,- Kč - POZOR: poplatek je hrazen za přijetí žádosti - nelze jej tedy vrátit;
 • duplikáty licencí, stejnopisy licencí, pořizování kopií
  • 500,- Kč - vydání duplikátu licence (v případě její ztráty, zničení či odcizení),
  • 50,- Kč/každá započatá strana - za vydání stejnopisu licence;
  • 15,- Kč/1. strana a 5,- Kč/každá další strana - za kopii pořizovanou na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

Způsob platby správních poplatků

 • do 5.000,- Kč včetně lze platit správní poplatek kolkem či více kusy kolků,
 • převodem na bankovní účet úřadu: informace zde (PDF, 76 kB).

Identifikace žadatele o licenci

Žadatel o udělení licence musí být jako nezaměnitelný právní subjekt řádně identifikován. Způsob identifikace je přitom rozdílný podle toho, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. V případě doplnění podkladů musí být dbáno na to, aby bylo z podání seznatelné, ke kterému žadateli doplnění patří. Není-li na zaslaném dokumentu uveden žadatel o licenci (např. na katastrální mapě) a není ani odesílatelem uvedeným na obálce, je nutné, aby žadatel přiložil k podání průvodní dopis nebo poznámku. Děkujeme.

Fyzická osoba

Fyzická osoba musí být identifikována jménem a příjmením, rodným číslem a trvalým pobytem podle údajů v občanském průkazu, u cizích státních příslušníků jménem a příjmením, datem narození, bydlištěm mimo území ČR a případně místem pobytu v ČR, pokud byl povolen.  

Přidělení identifikačního čísla může fyzická osoba doložit kopií živnostenského listu nebo výpisem z  živnostenského nebo obdobného rejstříku, ve kterém je vedena. Na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ") jakožto jednoho z editorů registru osob (ROS) je možné zprostředkovat žadatelům o licenci - fyzickým osobám, které ještě nemají identifikační číslo (dále jen „IČ") přiděleno, jeho přidělení. IČ musí být přiděleno každému ekonomickému subjektu, tedy i držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích. Za tímto účelem může žadatel o licenci - fyzická osoba, které ještě nebylo IČ nikdy přiděleno, vyplnit formulář Žádost o přidělení nebo evidenci IČ (DOC, 13 kB).

Právnická osoba

Tyto subjekty předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku, jestliže subjekt výpis nepředloží, úřad si jej obstará sám. Pokud je právnická osoba ustavena (založena) a ještě není zapsána v obchodním rejstříku, postačuje k tomuto účelu kopie zakladatelského právního jednání (stanov nebo jiné smlouvy, zakladatelské listiny apod.) o ustavení právnické osoby. Nepodá-li žadatel návrh na zápis do obchodního rejstříku ve lhůtě 90 dnů od doručení rozhodnutí o udělení licence nebo není-li takovému návrhu vyhověno, platnost rozhodnutí o udělení licence zaniká.

Žadatelem o licenci může být i jiný subjekt [spolek (dříve sdružení osob podle zákona o sdružování občanů), státní podnik, obec, příspěvkové organizace, zájmové sdružení právnických osob, organizační jednotka státu nebo státní organizace vzniklé podle zákona č. 219/2000 Sb., obecně prospěšná společnost apod.]. I u těchto subjektů je nutné předkládat doklad o jejich právní existenci výpisem z rejstříku, kde jsou registrovány nebo zakladatelskými dokumenty.

Podepisování žádostí o licence, osoby oprávněné k jednání s ERÚ ve věci udělení, změny či zrušení licence

Žádosti o udělení licence musejí být vlastnoručně podepsány samotným žadatelem - fyzickou osobou nebo za právnickou osobu podle ust. § 30 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), těmi, kteří mají takové právo podle ust. § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád"), a podle výpisu z obchodního rejstříku společnosti. Podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen, v případě pochybností si však může ERÚ vyžádat úřední ověření pravosti podpisu.

V případě, že by žádost byla podepsána někým jiným, než samotným žadatelem - fyzickou osobou nebo statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem oprávněným k tomu podle ust. § 21 občanského soudního řádu - musí být doložena plná moc nebo písemné pověření pro jinou osobu k vyřízení žádosti o udělení, změnu či zrušení licence s ERÚ. V tomto případě bude ERÚ obvykle požadovat, aby šlo o tzv. speciální pověření nebo speciální plnou moc pro veškerá jednání s ERÚ ve věci udělení, změny či zrušení licence. Dokument je Energetickým regulačním úřadem vyžadován v originále nebo ověřené kopii.

Licenční plná moc (vzor) (DOC, 76 kB) - upozorňujeme, že vzor licenční plné moci je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti Energetickému regulačnímu úřadu uplatnit žádné nároky. Pečlivě si přečtěte úvodní poznámku k plné moci. Aktualizace plné moci 3. 10. 2016: Do plné moci bylo doplněno oprávnění zmocněnce ustanovit, nikoliv však odvolat, odpovědného zástupce ve smyslu § 6 energetického zákona.

 

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení

Formuláře lze vyplnit ručně i elektronicky. Při elektronickém vyplňování formulářů se prosím mezi jednotlivými kolonkami pohybujte pomocí tabelátorů (Tab/Shift + Tab) nebo kurzoru myši, nepoužívejte Enter.

UPOZORNĚNÍ:

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek za udělení/změnu/zrušení licence je analogicky potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

Platba správního poplatku

Platba správního poplatku (PDF, 76 kB)

Přidělení a evidence identifikačního čísla žadatelům o licenci - fyzickým osobám

Žádost o přidělení nebo evidenci IČ (DOC, 13 kB)

Informace o přidělení  a evidenci IČ (PDF, 35 kB)

Licenční formuláře

Žádost o udělení licence (DOC, 109 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické soby (A1)

Zahraniční fyzická osoba (DOC, 86 kB) - příloha k formuláři (A1)

Žádost o udělení licence (DOC, 121 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (A2)

Zahraniční právnická osoba (DOC, 85 kB) - příloha k formuláři (A2)

Údaje pro informace z Rejstříku trestů (DOC, 89 kB)

Ustanovení odpovědného zástupce (B) (DOC, 93 kB)

Prohlášení odpovědného zástupce (DOC, 69 kB)

Žádost o změnu licence (DOC, 106 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby (C1)

Žádost o změnu licence (DOC, 126 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (C2)

Žádost o zrušení licence (DOC, 106 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby (D1)

Žádost o zrušení licence (DOC, 98 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (D2)

Žádost o uznání oprávnění (DOC, 144 kB) podnikat v energetických odvětvích (obchod s elektřinou / plynem) pro fyzické osoby (Z1)

Žádost o uznání oprávnění (DOC, 149 kB) podnikat v energetických odvětvích (obchod s elektřinou / plynem) pro právnické osoby (Z2)

Výroba elektřiny: Seznam jednotlivých provozoven (DOC, 115 kB)

Distribuce elektřiny: Seznam jednotlivých vymezených území (DOC, 105 kB)

Přenos elektřiny: Soupis zařízení (DOC, 318 kB)

Výroba plynu: Seznam jednotlivých provozoven (DOC, 85 kB)

Distribuce plynu: Seznam jednotlivých vymezených území (DOC, 97 kB)

Přeprava plynu: Soupis zařízení (DOC, 132 kB)

Uskladňování plynu: Seznam jednotlivých zásobníků (DOC, 84 kB)

Výroba tepelné energie: Seznam jednotlivých provozoven (DOC, 109 kB)

Rozvod tepelné energie: Seznam jednotlivých vymezených území (DOC, 83 kB)

                                        Seznam předávacích stanic (DOC, 94 kB)

Prohlášení o finanční způsobilosti (DOC, 40 kB)

Finanční bilance (DOC, 115 kB) žadatele o licenci pro licencovanou činnost - výhled


Licenční plná moc (vzor) (DOC, 76 kB) - upozorňujeme, že vzor licenční plné moci je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti Energetickému regulačnímu úřadu uplatnit žádné nároky. Pečlivě si přečtěte úvodní poznámku k plné moci. Aktualizace plné moci 3. 10. 2016: Do plné moci bylo doplněno oprávnění zmocněnce ustanovit, nikoliv však odvolat, odpovědného zástupce ve smyslu § 6 energetického zákona.

Vzory pro vyjádření souhlasu spoluvlastníků některé z částí FVE (jedná se zejména o spoluvlastníky stavební části FVE – střechy, ale i další části stavby, v případě technologie je to zpravidla tehdy, pokud i technologická část výrobny je součástí společného jmění (SJ) (bývalé "společné jmění manželů") podle ust. § 708 a n. občanského zákoníku, tzn. je nabývána za trvání manželství a manželé nemají oddělený majetek).

Pokud žadatel o licenci není spoluvlastníkem žádné z částí výrobny, jejíž některá část, zpravidla nemovitost, náleží jinému vlastníkovi, je třeba uzavřít dohodu umožňující užívání této části. Vzor dohody lze rozšířit o další ujednání nebo uzavřít dohodu (smlouvu) jinou, např. nájemní. V takovém případě doložte k žádosti o licenci tuto jinou smlouvu a ze vzoru použijte jen odstavec o souhlasu vlastníka.

Zdůrazňujeme, že vzor dohody je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti Energetickému regulačnímu úřadu uplatnit žádné nároky.

Metodický podklad pro vypracování podnikatelského plánu (PDF, 285 kB).

 

Z hlediska řešení životních situací můžete informace o licencích v energetice nalézt také zde: https://portal.gov.cz/portal/podnikani/situace/260/266/.

Seznam článků rubriky