Informace pro držitele

AKTUÁLNĚ:

Pro základní orientaci v hlavních změnách, které zavádí novela energetického zákona od 1. 1. 2016 z pohledu procesu udělování, změn a rušení licencí a nová vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licení pro podnikání v energetických odvětvích od 1. 2. 2016, Vám přinášíme uživatelskou příručku (PDF, 5,30 MB). Prosím, věnujte pozornost úvodnímu upozornění.

Zánik licence

Licence zaniká

  1. u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého; to neplatí, pokud dědic nebo správce dědictví pokračuje ve výkonu licencované činnosti podle § 10 odstavců 8 až 10 energetického zákona,
  2. zánikem nebo přeměnou právnické osoby, nejde-li o případy podle § 10 odstavce 11 energetického zákona,
  3. uplynutím doby, na kterou byla licence udělena,
  4. rozhodnutím Energetického regulačního úřadu o zrušení licence,
  5. rozhodnutím soudu o zrušení licence.

Upozorňujeme, že nově licence zaniká i v případě přeměny společnosti tzn. i v případě, že nedojde ke změně IČ, ale pouze ke změně právní formy společnosti!

 

Možnost zrušení licence pro výrobnu elektřiny do 10 kW

Jste-li k dnešnímu dni držitelem licence na výrobu elektřiny z výrobny elektřiny o výkonu do 10 kW, je čistě na Vašem uvážení, zda a kdy se rozhodnete požádat o její zrušení. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete pro zrušení licence, je na Vaší zodpovědnosti zajistit případný provoz tohoto zařízení v souladu s účinným zněním energetického zákona.

Cílem této možnosti v novele energetického zákona (§ 28 odst. 5) je umožnit zákazníkovi výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu, a proto povoluje zákazníkovi provozovat výrobnu s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V takovém případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. a) energetického zákona a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j) téhož zákona.

Ovšem postavení zákazníka se v energetickém zákoně nemění, a proto (dle § 28 odst. 1 energetického zákona) nemá zákazník právo dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou a obchodovat s elektřinou. Organizaci trhu s elektřinou upravuje dále § 52 odst. 1 písm. a) energetického zákona, kde se stanoví, že neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy je dodávka bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl. Zákazník musí zamezit přetoku přebytků do distribuční soustavy, protože zákazník nemá dle energetického zákona právo na dodávku elektřiny nebo na obchod s elektřinou. Případné přetoky do elektrizační sítě bude kontrolovat příslušný provozovatel distribuční soustavy. Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy se dle § 52 odst. 3 energetického zákona zakazuje. V takovém případě má provozovatel distribuční soustavy právo změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben s ohledem na spolehlivý provoz distribuční soustavy při neoprávněné dodávce do distribuční soustavy podle § 52.

Podmínky pro připojení zdrojů do 10 kW jsou upraveny ve vyhlášce č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném znění. S případnými dotazy směřujícími ke způsobu připojení a řešení přetoků se proto obracejte na sekci regulace – oddělení sítí a organizace trhu, které je zpracovatelem výše uvedené vyhlášky.

Je tedy na každém držiteli licence, zda po 31. prosinci 2015 požádá o zrušení licence pro výrobu elektřiny z výrobny elektřiny o výkonu do 10 kW. Při splnění zákonem daných podmínek pro takovou výrobnu elektřiny licenci nepotřebuje, zrušením licence ale nejsou nijak dotčena jeho práva a povinnosti dle dalších ustanovení energetického zákona, zejména pak případná neoprávněná dodávka do sítě aj.

 

Často kladené dotazy

Informace pro řešení některých situací, které mohou nastat v souvislosti s držením licence, naleznete také v sekci Často kladené dotazy. Naleznete zde následující:

1. Jak postupovat v případech prodeje provozoven nebo změny provozovatelů těchto provozoven z pohledu převodu provozovny z jedné licence na druhou?

2. Co dělat v případě úmrtí držitele licence, chce-li dědic či pozůstalý pokračovat ve výkonu licencované činnosti po zemřelém?

3. Co dělat v případě změny trvalého pobytu držitele licence?

4. Co dělat v případě změny sídla společnosti, která je držitelem licence?

5. Co dělat v případě změny odpovědného zástupce pro licenci?

6. Jak postupovat, když potřebujete prodloužit licenci na obchod s elektřinou či plynem?

7. Jak postupovat, chcete-li vyznačit doložku nabytí právní moci na licenci?

8. Co dělat, když jste ztratili originál licence a potřebujete vystavit její stejnopis?

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.