Licence

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná Energetickému regulačnímu úřadu, odboru licencí, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být Energetickému regulačnímu úřadu doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení Energetickému regulačnímu úřadu jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznam jednotlivých provozoven) nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou a nelze k němu přihlížet.

Oddělení správy licencí je umístěno v sídle dislokovaného pracoviště úřadu v Ostravě (Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice), kde je vykonávána úplná agenda odboru, tj.:

  • vyřizování žádostí o udělení licencí, jejich změny a zrušení;
  • řízení podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • agenda Energetického regulačního fondu.

Úřední hodiny jsou následující:

Po: 7:45 - 17:00 hod.
Út: 7:45 - 15:30 hod.
St: 7:45 - 17:00 hod.
Čt: 7:45 - 15:30 hod.
Pá: 7:45 - 13:30 hod.

 

 

 

 

Právní předpisy upravující žádosti o licence

  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto  webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
  • Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, v platném znění. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)