Legislativa

Seznam článků rubriky

 • Metoda úpravy: smlouva o podílu na úhradě nákladů podle energetického zákona

  1. 10. 2008

  Metoda úpravy: smlouva o podílu na úhradě nákladů podle energetického zákona   k § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)   Předmětem úpravy energetického zákona jsou podmínky podnikání, výkonu státní správy a regulace v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Jinými slovy, zákon obsahuje normy jak veřejnoprávní (výkon státní správy), tak i soukromoprávní povahy (podmínky podnikání). Rozhodujícím kritériem pro rozlišení, o jaký vztah se jedná, je metoda úpravy, tedy zda jde o úpravu vztahů postavených na rovnosti (jimiž jsou vztahy mezi držiteli licencí a jejich zákazníky), nebo o vztahy ryze vrchnostenského charakteru, kam patří např. rozhodování ve věcech udělení, změn či zrušení licencí. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, jímž se ukládá povinnost uzavřít smlouvu o podílu odběratele na úhradě účelně vynaložených nákladů dodavatele spojených s připojením odběrného zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu ve stanoveném znění, je rozhodnutím o sporu podle § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v situaci, kdy mezi držitelem licence a jeho zákazníkem nedošlo k dohodě o uzavření smlouvy, a tedy rozhodnutím, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci.     (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.2.2004, č. j. (SJS) 7 As 58/2003 - 104)   Věc: Společnost s ručením omezeným L. v H. proti Energetickému regulačnímu úřadu, za účasti akciové společnosti S. o povinnost uzavřít smlouvu s dodavatelem elektřiny.

 • Energetika

  30. 9. 2008

  V kategorii Energetika jsou umístěny významné judikáty související s problematikou zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, popřípadě zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), a prováděcích právních předpisů k těmto zákonům. Tato kategorie je tématicky zaměřena  na energetiku, nikoli institucionálně, tj. jsou zde umístěny jak nálezy Ústavního soudu, tak rozhodnutí správních a civilních soudů, vztahující se k energetice nebo s energetikou přímo související. Do kategorie Ceny a kompetence  jsou zařazena soudní rozhodnutí související s problematikou zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k těmto zákonům. Tato kategorie je zaměřena tématicky na rozhodování v oblasti cen, nikoli institucionálně, tj. jsou zde umístěny jak nálezy Ústavního soudu, tak rozhodnutí správních a civilních soudů, vztahující se k regulaci cen, cenovým kontrolám a podobně. V kategorii Soudní dvůr  jsou umístěna rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství k předmětné problematice, vydaná zpravidla v řízení o předběžné otázce vyplývající z výkladu směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES, ale i dalších, nebo v řízení vedeném na základě tzv. přímých žalob.

 • Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb.

  17. 4. 2008

 • Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném od 1. 1. 2011

  31. 3. 2008

  Zákon zrušen k 1. 1. 2013

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury

  18. 1. 2006

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  10. 1. 2006

Je zobrazeno 131 - 136 položek z celkového počtu 136.
Položek na stránku 10
  14