Evropské soudy

Seznam článků rubriky

 • Vnitřní trh s elektřinou

  10. 11. 2008

    Vnitřní trh s elektřinou: volný přístup třetích osob k elektrizačním přenosovým a distribučním soustavám   k čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/54/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES;            Článek 20 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou musí být vykládán tak, že brání ustanovením, které osvobozují určité provozovatele energetických zásobovacích soustav od povinnosti umožnit třetím osobám volný přístup k těmto soustavám z důvodu, že se tyto soustavy nacházejí v prostorově související provozní zóně a slouží převážně k přenosu energie v rámci vlastního podniku nebo v rámci spojeného podniku. (Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 22. května 2008, č. j. C-439/06)   Věc: žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Dresden (Německo) ze dne 17. října 2006, došlým Soudnímu dvoru dne 24. října 2006, v řízení ohledně energetické správy.

 • Vnitřní trh s elektřinou: státní podpory; zvýšení poplatku za přístup k vnitrostátní energetické přenosové soustavě a za její užívání

  1. 10. 2008

    Vnitřní trh s elektřinou: státní podpory; zvýšení poplatku za přístup k vnitrostátní energetické přenosové soustavě a za její užívání   k čl. 87 smlouvy o založení Evropského společenství; čl. 7 odst. 5 a čl. 8 odst. 2 směrnice 96/92*)   Pravidlo nediskriminačního přístupu k vnitrostátní energetické přenosové soustavě potvrzené směrnicí 96/92 nebrání členskému státu, aby přijal přechodné opatření, které ukládá pouze některým podnikům vyrábějícím a distribuujícím elektřinu zvýšení poplatku za přístup k uvedené soustavě a za její užívání za účelem vyrovnání výhody vzniklé těmto podnikům během přechodného období změnou právního kontextu v důsledku liberalizace trhu s elektřinou vyplývající z provedení uvedené směrnice. Soudům členského státu však přísluší, aby se ujistily, že zvýšení poplatku nepřekračuje to, co je nezbytné pro vyrovnání uvedené výhody. Stejně tak tato přechodná opatření určená pro vyrovnání výhody vzniklé během přechodného období liberalizace trhu s elektřinou v důsledku provedení směrnice 96/92, která budou představovat rozlišování mezi podniky v oblasti nákladů vyplývající z povahy a struktury dotčeného systému nákladů, nebudou tedy jako takové představovat státní podporu ve smyslu článku 87 ES.     (Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 14. dubna 2005, č. j. C?128/03 a C?129/03  )   Věc: Ve spojených věcech AEM SpA (C?128/03) a AEM Torino SpA (C?129/03) proti Autorità per l'energia elettrica e per il gas a dalším.   *) S účinností od 4.8.2003 nahrazena směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES.; Nyní srovnej s čl. 7 odst. 1 a čl. 9 písm. e.

 • Vnitřní trh s elektřinou: Pravidlo nediskriminačního přístupu k energetické přenosové soustavě; zásada legitimního očekávání

  1. 10. 2008

    Vnitřní trh s elektřinou: Pravidlo nediskriminačního přístupu k energetické přenosové soustavě; zásada legitimního očekávání   k čl. 7 odst. 5 a čl.16 směrnice 96/92*)                Článek 7 odst. 5 a článek 16 směrnice 96/92 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, které vyžadují, aby činnost provozovatele soustavy a činnost státu při provádění přístupu k síti nebyla diskriminační, se neomezují na technické předpisy, ale musí být vykládány v tom smyslu, že se použijí na veškerou diskriminaci.             Uvedené články brání vnitrostátním opatřením, která přidělují podniku, z důvodu závazků přijatých před vstupem směrnice v platnost, přednostně kapacitu přeshraničního přenosu elektřiny, ať už tato opatření pochází od provozovatele soustavy, nebo kontrolora provozu soustavy, či zákonodárce, pokud taková opatření nejsou povolena v rámci postupu stanoveného článkem 24 uvedené směrnice, který stanoví možnost použít za určitých podmínek přechodný režim za účelem zmírnění určitých důsledků liberalizace.             Zásada ochrany legitimního očekávání patří mezi základní zásady Společenství. Možnost dovolávat se této ochrany je otevřena každému hospodářskému subjektu, u kterého vzbudil orgán podložené naděje. Pokud však opatrný a obezřetný hospodářský subjekt je s to předvídat přijetí opatření Společenství, které se může nepříznivě dotknout jeho zájmů, nemůže se dovolávat takovéto zásady, pokud je toto opatření přijato.     (Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 7. června 2005, č. j. C-17/03)   Věc: Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV proti Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie   *) S účinností od 4.8.2003 nahrazena směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES.

 • Liberalizace trhu s elektřinou: podíly v privatizovaných energetických a plynárenských podnicích

  1. 10. 2008

    Liberalizace trhu s elektřinou: podíly v privatizovaných energetických a plynárenských podnicích   k čl. 56 odst. 1 smlouvy o ES čl. 3 odst. 1, čl. 19 odst. 5 a čl. 22  směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou*)               Členské státy mohou na základě směrnice 96/92 přijmout opatření, které chrání hospodářskou soutěž v průběhu liberalizace trhu s elektřinou, nemohou však přijmout opatření, které by omezovalo hlasovací práva pouze určité kategorii veřejných podniků a to ani v souvislosti s rozdíly při otevírání trhů mezi jednotlivými členskými státy, protože dané opatření je v rozporu s volným pohybem kapitálu stanoveným v čl. 56 a zásadou neutrality, z které vychází smlouva ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a její ochranná ustanovení vyjádřená v čl. 3 odst. 1, čl. 19 odst. 5 a čl. 22  se vztahují pouze na liberalizaci trhu s elektřinou a na ochranu liberalizovaného trhu, nikoliv však na ochranu privatizovaných společností před převzetím.     (Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 2. června 2005, č. j. C-174/04)   Věc: Komise Evropských společenství proti Italské republice o nesplnění povinnosti státem dle čl. 56 ES    *) S účinností od 4.8.2003 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES.