České soudy

Seznam článků rubriky

 • Soudní přezkum usnesení o ohledání na místě

  7. 1. 2015

  k § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Poskytnutí energetického zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence

  7. 1. 2015

  k § 10 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

 • Vázanost ERÚ při udělování licence; účastenství při udělování licence

  7. 1. 2015

  k § 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

 • Kontrola předběžné ceny tepelné energie

  7. 1. 2015

  k § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

 • Ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie

  7. 1. 2015

  k § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

 • Cenová regulace a posuzování ekonomicky oprávněných nákladů v ceně tepelné energie

  7. 1. 2015

  k § 6 a § 15 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

 • Lhůty pro zánik odpovědnosti za správní delikt

  7. 1. 2015

  k § 93 odst. 1, § 95 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a § 17 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 354/2003 Sb.

 • Právní povaha norem v energetickém zákoně

  6. 1. 2015

  k § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

 • Soudní přezkum rozhodnutí o námitkách

  6. 1. 2015

  k § 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

 • Kompetenční spor o nařízení předběžného opatření

  21. 5. 2010

  Kompetenční spor o nařízení předběžného opatření   k § 7 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád; k § 17 odst. 5 písm. a), b) a c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.;
  Má-li ERÚ podle § 17 odst. 5 písm. c) energetického zákona pravomoc rozhodovat spory týkající se práva na přístup k přenosové nebo distribuční soustavě, tj. týkající se přenosu a distribuce elektřiny, nelze z této pravomoci dovozovat další pravomoc ohledně sporů souvisejících s fyzickým připojením odběrného místa k distribuční soustavě (tj. s právem na připojení). Spory o připojení k distribuční soustavě je ERÚ oprávněn rozhodovat pouze podle § 17 odst. 5 písm. a) energetického zákona (tedy v případech, kdy nedošlo k uzavření smlouvy o připojení), případně podle § 17 odst. 5 písm. b) téhož zákona (pokud s rozhodovací pravomocí ERÚ souhlasí všichni účastníci řízení).   (Usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů ze dne 13. dubna 2010, čj. Konf 108/2009-11)   Věc: Návrh Energetického regulačního úřadu na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočkou v Liberci, a dalších účastníků sporu vedeného u OS v Děčíně, o nařízení předběžného opatření

Je zobrazeno 11 - 20 položek z celkového počtu 20.
Položek na stránku 10
  2