Kontrola

Dne 18. srpna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu statní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě něhož byly jednak rozšířeny pravomoci úřadu v oblasti dozoru nad fungováním trhu a při ochraně práv spotřebitelů a jednak byly na úřad přeneseny kontrolní pravomoci podle tohoto zákona ze Státní energetické inspekce.

Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním:

  • zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství,

  • zákona č. 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele) v elektroenergetice a plynárenství,

  • zákona č. 526/1990 Sb. (o cenách) v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh ministerstva.

Při výkonu kontroly se Energetický regulační úřad řídí zákonem č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád), pokud energetický zákon nestanoví jinak.

Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průkazem zaměstnance Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly.

Struktura

Kontrola Energetického regulačního úřadu je organizačně zařazena do sekce kontroly, přičemž obsahuje následující kontrolní útvary:

  • Odbor kontroly elektroenergetiky a plynárenství,

  • Odbor kontroly teplárenství,

  • Odbor kontroly POZE a

  • Odbor kontroly nákladů.

Seznam článků rubriky