Regulační výkaznictví

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na distribuci, přenos elektřiny, na činnost operátora trhu a na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, podle § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Vzory regulačních výkazů za rok 2016:

Vyplněné regulační výkazy (ve formátu MS Excel) a ostatní požadované dokumenty zašlete Energetickému regulačnímu úřadu v termínech a způsobem uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů. Do předmětu zasílané zprávy uveďte „Regulační výkazy elektro 2016".

Uznávanými možnostmi doručení regulačních výkazů jsou:

a. v elektronické podobě:

 1. prostřednictvím datové schránky Energetického regulačního úřadu ID: eeuaau7, nebo
 2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence na e-mail vykazy.elektro@eru.cz,

 

b. v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě na e-mail vykazy.elektro@eru.cz.

Výkazy pro ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence za rok 2016

Vzory výkazů pro ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence dle § 9 odst. 1 energetického zákona  a pokyny ke způsobu jejich zasílání a vyplňování jsou uvedeny v článku rubriky Ohlašování souhrnných změn dle §9 odst. 1 energetického zákona - elektroenergetika.

Seznam článků rubriky

 • Výkladové stanovisko č. 6/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 6/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na činnosti operátora trhu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Výkladové stanovisko č. 5/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 5/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím, podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Výkladové stanovisko č. 4/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 4/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Výkladové stanovisko č. 3/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 3/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci elektřiny podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Ohlašování souhrnných změn podle §9 odst. 1 energetického zákona - elektroenergetika

  10. 3. 2016