Regulační výkaznictví

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na distribuci, přenos elektřiny, na činnost operátora trhu a na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, podle § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Vzory regulačních výkazů za rok 2015:

Vyplněné regulační výkazy (ve formátu MS Excel) a ostatní požadované dokumenty zašlete Energetickému regulačnímu úřadu v termínech a způsobem uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví. Do předmětu zasílané zprávy uveďte „Výkazy regulace 2015".

Výkazy pro ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence za rok 2015

Vzory výkazů pro ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence dle § 9 odst. 1 energetického zákona  a pokyny ke způsobu jejich zasílání a vyplňování jsou uvedeny v článku rubriky Ohlašování souhrnných změn dle §9 odst. 1 energetického zákona - elektroenergetika.