Často kladené dotazy

 

Z čeho se skládá cena elektřiny?
Jak se změní mé platby za elektřinu?
Co mohu udělat pro to, abych snížil své platby za elektřinu?
Co vše musím udělat, budu-li chtít změnit distribuční sazbu?
Kolik mě bude stát změna distribuční sazby?
Jak dlouho trvá změna distribuční sazby?
Jak často mohu měnit distribuční sazbu?
Co vše musím udělat, budu-li chtít snížit velikost hlavního jističe?
Jak dlouho bude trvat, než mi bude snížena velikost hlavního jističe?
Jak často mohu měnit velikost hlavního jističe?
Kolik mě bude stát změna velikosti hlavního jističe?
Jsem specifický odběratel. Na koho se mám obrátit při žádosti o úpravu smlouvy?
Jaké podmínky musím dodržet, abych si zachoval dvoutarifní sazbu?
Co to je sazba s neblokovanou spotřebou elektřiny a jaké podmínky pro ni platí?
Mám chatu, chalupu, co se stane s víkendovou sazbou?

Z čeho se skládá cena elektřiny?
Odpověď: Cena elektřiny, kterou hradí zákazník, se skládá z části regulované Energetickým regulačním úřadem, pokrývající náklady spojené s poskytováním služeb elektroenergetické sítě v místě spotřeby elektřiny, a z části neregulované (tzv. ceny silové elektřiny), která je tvořena na trhu s elektřinou.
Regulovaná část ceny se podle energetického zákona nazývá „cena služby přenosové soustavy" nebo „cena služby distribuční soustavy" a obsahuje následující složky:
1. cena zajištění přenosu elektřiny nebo cena zajištění distribuce elektřiny, která je třísložková:
• cena za rezervovaný příkon ze smlouvy o připojení v Kč/MW/měsíc nebo v případě zákazníků na hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc (rezervovaný příkon je nahrazen proudovou velikostí hlavního jističe před elektroměrem v A),
• cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc,
• cena za použití sítí vztažená k MWh odběru elektřiny.
2. cena za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu, která je stanovena jako samostatná složka ceny v Kč/odběrné místo/měsíc,
3. cena za systémové služby je stanovena jako samostatná složka ceny vztažená na jednotku rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc. Pro účely účtování služby zákazníkovi na hladině nízkého napětí je tato cena integrována (započítána) do složky ceny zajištění distribuce elektřiny vztažené na proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem v A,
4. složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, která je stanovena jako samostatná cena vztažená na jednotku rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc.


Jak se změní mé platby za elektřinu?
Odpověď: Změna tarifního systému se týká pouze regulované části vašich plateb za elektřinu, v kterých hradíte náklady na provoz a údržbu přenosové a distribuční soustavy, jejíž prostřednictvím se elektřina dostává do místa vaší spotřeby, a dále náklady související se zajištěním bezpečného a spolehlivého chodu elektrizační soustavy. Ceny za dodávku elektřiny budou přiřazeny k novým sazbám stejným způsobem, jako je tomu u sazeb stávajících, přičemž ceny silové elektřiny se budou vyvíjet nadále na základě situace na trhu s elektřinou, popř. podle reakce dodavatelů na NTS.
Změna tarifního systému nebude v žádném případě znamenat, že se celkové regulované platby všech zákazníků za služby provozovatelů distribučních soustav zvětší. Nový tarifní systém však zajistí jejich spravedlivější rozdělení mezi stálé platby, závislé na velikosti vašeho hlavního domovního jističe a typu měření, a proměnné platby, závislé na výši vaší roční spotřeby elektřiny. Obecně lze říci, že při zavedení nového tarifního systému zaplatí méně ti zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny je přiměřená jejich rezervovanému příkonu a přiznané distribuční sazbě. Více ale zaplatí zákazníci, kterým je rezervován nepřiměřeně velký příkon, nebo mají poměrně velký hlavní jistič, a jejichž spotřeba elektřiny je velmi nízká, a dále zákazníci, kteří užívají některý z topných tarifů a elektřinou již netopí. Dopad zavedení nového tarifního systému na výši vašich plateb za elektřinu nejlépe posoudíte, použijete-li cenovou kalkulačku.


Co mohu udělat pro to, abych snížil své regulované platby za elektřinu?
Odpověď: Pokud se při zavedení nového tarifního systému vaše platby za elektřinu zvýší, můžete se pomocí cenové kalkulačky pokusit zjistit, zda by se vám nevyplatilo buď změnit distribuční sazbu, nebo si v rámci vaší distribuční sazby prověřit možnost snížení velikosti vašeho hlavního jističe.


Co vše musím udělat, budu-li chtít změnit distribuční sazbu?
Odpověď: Obraťte se na dodavatele elektřiny, s nímž máte uzavřenou smlouvu, a to prostřednictvím telefonní služby, poradenského centra nebo přes zákaznický portál. Každý dodavatel elektřiny vás bude informovat, jak tuto změnu provést. Pro změnu budou nutné údaje o odběrném místě, instalovaných spotřebičích a aktuální a nově požadované distribuční sazbě. Dodavatel elektřiny změnu distribuční sazby zprostředkuje u příslušného provozovatele distribuční soustavy.


Kolik mě bude stát změna distribuční sazby?
Odpověď: V případě, že požadavek na změnu distribuční sazby není spojen se změnou hodnoty hlavního jističe, je změna distribuční sazby bezplatná. V opačném případě bude nutné uhradit náklady spojené s výměnou hlavního jističe (viz otázka „Kolik mě bude stát změna velikosti hlavního jističe?").


Jak dlouho trvá změna distribuční sazby?
Odpověď: Doba změny distribuční sazby závisí na tom, o jakou změnu se jedná, zda se jedná pouze o ověření ze strany distributora, zda je zapotřebí zásah do rozvaděče a provedení revize anebo je dokonce nutné provést změny nebo posílení rozvodné sítě. Změna sazby od podání požadavku do zahájení dodávky elektřiny v nové distribuční sazbě se tak může v závislosti na rozsahu změn pohybovat od 14 dnů až po několik měsíců.


Jak často mohu měnit distribuční sazbu?
Odpověď: Distribuční sazbu můžete změnit kdykoliv, avšak nejdříve vždy po uplynutí 12 měsíců od uskutečnění poslední změny.


Co vše musím udělat, budu-li chtít snížit velikost hlavního jističe?
Odpověď: Změnu hlavního jističe je nutno v první řadě technicky posoudit. Hlavní jistič by měl mít takovou velikost, aby byl umožněn provoz všech spotřebičů, které mohou být zapnuty všechny najednou. U třífázového rozvodu je také důležité, aby byly spotřebiče zapojeny rovnoměrně do všech tří fází. To může ale ověřit jen odborník – elektrikář. Pokud by byla hodnota jističe příliš snížena, docházelo by k vypínání jističe i v případě, že by bylo náhodně zapnuto několik spotřebičů.
V případě, že budete znát, jaká nejnižší hodnota jističe je pro vaše odběrné zařízení technicky vhodná, obraťte se na svého dodavatele elektřiny prostřednictvím telefonní služby, poradenského centra nebo přes zákaznický portál.
Pro změnu hodnoty hlavního jističe je nutné vyplnit formulář, obsahující nejdůležitější údaje o odběrném místě, instalované spotřebiče a aktuální a novou hodnotu hlavního jističe. Každý dodavatel elektřiny má formuláře pro tyto změny již vytvořeny a je nutné je využít.
Pro výměnu jističe v odběrném místě si budete sám muset zvolit a objednat elektroinstalační firmu, která výměnu provede. Instalovaný jistič musí být zvolen ze standardní řady provozovatele distribuční soustavy a splňovat další technické parametry, jež jsou uvedeny v požadavcích na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků. Detailnější informace najdete na webových stránkách distribuční společnosti v pravidlech provozování distribuční soustavy. Elektroinstalační firma bude zřejmě vyžadovat vaši přítomnost v odběrném místě v době provedení montáže. Před zásahem do elektroměrového rozvaděče je nutno oznámit odstranění plomb distributora provozovateli distribuční soustavy.
Po skončení úprav budete muset požádat provozovatele distribuční soustavy o nové zaplombování. Pokud je elektroměrový rozvaděč přístupný, pracovník provozovatele distribuční soustavy provede pouze kontrolu a zaplombování rozvaděče a vaše účast nebude při tomto úkonu nutná. Administrativní a smluvní záležitosti je možné vyřídit elektronicky nebo korespondenčně, některé společnosti mají i obchodní kanceláře nebo poradenská centra.


Jak dlouho bude trvat, než mi bude snížena velikost hlavního jističe?
Odpověď: Snížení hodnoty hlavního jističe je snazší změna než zvýšení jeho hodnoty, neboť provozovatel distribuční soustavy nemusí posuzovat vliv této změny na kapacitu rozvodné sítě. Doba vyřízení požadavku se obvykle pohybuje okolo 14 dnů.


Jak často mohu měnit velikost hlavního jističe?
Odpověď: Velikost svého hlavního jističe můžete změnit kdykoliv, avšak nejdříve po uplynutí 12 měsíců od uskutečnění poslední změny.


Kolik mě bude stát změna velikosti hlavního jističe?
Odpověď: Zvýšení hodnoty hlavního jističe je zpoplatněno podle ceníku, uvedeného v příloze č. 8 Vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. V případě jednofázového připojení na hladině nízkého napětí je měrný podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu a výkonu stanoven na 200 Kč/A, v případě třífázového připojení pak na 500 Kč/A. Dále musíte počítat s tím, že může být nezbytné provést některé úpravy ve vaší domovní elektroinstalaci, které bude nutné finančně uhradit.
Při snižování velikosti hlavního domovního jističe je měrný podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu a výkonu nulový. Musíte však počítat s tím, že elektroinstalační firmě uhradíte náklady spojené s výměnou hlavního jističe.
Cena výměny hlavního jističe zahrnuje cenu nového jističe, demontáž starého jističe, montáž nového jističe, úpravy rozvaděče, pokud nevyhovuje aktuálním požadavkům bezpečnosti, provedení revize, zpracování revizní zprávy a náklady na dopravu pracovníka elektroinstalační firmy na odběrné místo. Cena se proto může případ od případu lišit zejména v závislosti na rozsahu úprav elektroměrového rozvaděče a dojezdové vzdálenosti pracovníka elektroinstalační firmy.


Jsem specifický odběratel. Na koho se mám obrátit při žádosti o úpravu smlouvy?
Odpověď: Informace vám poskytne váš provozovatel distribuční soustavy.


Jaké podmínky musím dodržet, abych si zachoval dvoutarifní sazbu?
Odpověď: Pro zákazníky, kteří splňovali podmínky přiznání distribuční sazby a skutečně využívají sazbu v souladu s jejím účelem, se podmínky nemění. Ke změně podmínek dochází pouze tím, že nové sazby obsahují navíc podmínku dodržení požadovaného minimálního podílu odběru elektřiny v nízkém tarifu. Pokud zákazník tento požadovaný podíl nesplní, nejsou mu účtovány ceny dvoutarifní sazby, ale ceny ve standardní jednotarifní sazbě.


Co to je sazba s neblokovanou spotřebou elektřiny a jaké podmínky pro ni platí?
Odpověď: Jedná se o sazbu bez podmínky použití vytápěcí soustavy nebo zařízení pro ohřev vody. Zavedení sazby umožní obchodníkům nabízet elektřinu ve dvoutarifech s regulovanými cenami jednotarifní sazby. Zákazník musí své odběrné místo upravit pro montáž dvoutarifního měření a spínače tarifů a z hlediska distribuce nejsou stanoveny žádné další speciální podmínky.


Mám chatu, chalupu, co se stane s víkendovou sazbou?
Odpověď: Sazba bude zrušena a budete automaticky převeden do jednotarifní sazby. Případnou vhodnou náhradní sazbou může být dvoutarifní sazba s neblokovanou spotřebou elektřiny (D2Bd), o kterou můžete požádat svého místně příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.