Upozornění pro zákazníky společnosti One Energy & One Mobile a.s.

14. 8. 2018

Zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka One Energy & One Mobile a.s.

Zákazníci společnosti One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 018 79 880, držitele licence na obchod s elektřinou a plynem, se pravidelně obracejí na Energetický regulační úřad s dotazy a návrhy na zahájení sporných správních řízení ohledně neprovedených vyúčtování dodávek a neuhrazených přeplatků z vyúčtování ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu.


Krajský soud v Ostravě dne 24. července 2018 zahájil ve věci této společnosti insolvenční řízení – viz vyhláška č. j. KSOS 25 INS 12156/2018-A-5. Informace o průběhu insolvenčního řízení lze nalézt v insolvenčním rejstříku, který je dostupný z internetové adresy www.justice.cz.


V důsledku zahájení insolvenčního řízení Energetický regulační úřad zákazníky informuje, že uplatnění pohledávek vyplývajících z již provedených vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu je možné přihlášením těchto pohledávek v rámci insolvenčního řízení podle výroku III. vyhlášky, kterým soud vyzval věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky s předepsanými náležitostmi.


Přihláška s přílohami se podává dvojmo na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz (v části Insolvenční rejstřík – formuláře ke stažení), kde jsou uvedeny i pokyny k vyplnění a vzor vyplněné přihlášky.


Pokud insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku společnosti One Energy & One Mobile a.s., bude přihlášení pohledávek v zákonné lhůtě 2 měsíců výhradní právní možností uplatnění pohledávek vůči dlužníkovi.