Upozornění Energetického regulačního úřadu na neseriózní postup některých dodavatelů elektřiny

8. 9. 2009

Energetický regulační úřad upozorňuje konečné zákazníky z řad domácností a podnikatelů (tzv. maloodběr) na nestandardní postup některých dodavatelů elektřiny, kteří nabízejí dodávky zpravidla formou podomního prodeje. V rámci tohoto prodeje jsou často uplatňovány postupy, které jsou podle názoru Energetického regulačního úřadu nekalými obchodními praktikami a rovněž jsou zákazníkům poskytovány zkreslené či neúplné informace. Takové nestandardní postupy hraničí s jednáním proti dobrým mravům a mohou být považovány za protiprávní.

Energetický regulační úřad doporučuje konečným zákazníkům, tj. domácnostem a podnikatelům, aby nepodepisovali ihned dodavateli elektřiny dokumenty týkající se dodávek elektřiny a cen elektřiny, případně změny dodavatele elektřiny, ale nechali si od dodavatele elektřiny předložit návrh smlouvy, obchodní podmínky a ceník platný pro období zamýšlené dodávky a důkladně zvážili všechna pozitiva a negativa. Rovněž je nanejvýš žádoucí, aby si zákazník předložené dokumenty důkladně přečetl, a to včetně odkazů na obchodní podmínky či na jiné podmínky, které mu nejsou předány, ale jsou dostupné např. na internetových stránkách dodavatele elektřiny. Ústní nabídky podomních prodejců nemusí být seriózní, předávané informace nemusí být úplné, a proto není vhodné odsouhlasit změnu dodavatele bez důkladného rozmyšlení. Seriózní dodavatel elektřiny je ochoten dát zákazníkovi dostatek času na rozmyšlenou.

Dále Energetický regulační úřad doporučuje informovat se o právech a povinnostech zákazníka a dodavatele, které vyplývají z předložené smlouvy. Důležitým údajem je délka výpovědní doby a skutečnost, zda se smlouva uzavírá na určitou nebo neurčitou dobu. Může se také stát, že kvůli nedostatečné informovanosti zákazník svým podpisem stvrdí, že bude novému dodavateli platit i poplatky za služby, které mu doposud byly poskytovány zdarma. Typickým příkladem jsou speciální poplatky při uzavření nebo zrušení smlouvy, platba při volání na zákaznickou linku, za vystavení faktury apod.

V některých případech může dojít i ke sdělování zkreslených informací o vlastnické struktuře nového dodavatele tak, aby zákazník nabyl dojmu, že nová nabídka je poskytována jejich stávajícím dodavatelem elektřiny, a v zásadě tedy nedochází k vlastní změně dodavatele, ale pouze k aplikaci nového ceníku. V takovém případě by měl zákazník kontaktovat svého stávajícího dodavatele elektřiny pro ověření sdělovaných faktů před tím, než dojde k podepsání jakékoli smlouvy.

Energetický regulační úřad doporučuje všem odběratelům ověřovat si veškeré předložené informace např. kontaktováním centrálního pracoviště dodavatele elektřiny, jehož jménem obchodní zástupce vystupuje nebo za kterého jedná. Dobrým vodítkem k posouzení serióznosti nabídky dodavatele elektřiny může být také zkušenost jiných zákazníků s tímto dodavatelem elektřiny.

Závěrem Energetický regulační úřad upozorňuje na skutečnost, že případy, kdy jsou zákazníkům v jejich pracovišti nebo bydlišti nabízeny obchodními zástupci dodavatelů elektřiny k podpisu smlouvy o dodávce elektřiny nebo o sdružených dodávkách elektřiny za účelem změny dodavatele elektřiny, spadají pod ustanovení § 1829 občanského zákoníku, který upravuje práva spotřebitelů při tzv. podomním prodeji. Zde platí, že byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od zahájení dodávky elektřiny. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, je porušení této povinnosti je sankcionováno právem spotřebitele na odstoupení od smlouvy, a to ve lhůtě do jednoho roku a 14 dnů od uzavření smlouvy.