R01013 - rozhodnutí k neoznámení změny podmínek licence

26. 2. 2013

Číslo jednací: 00210-9/2013-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny neprodleně neoznámil Úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 téhož zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 26. 2. 2013

Připojené soubory