Pravidla provozování distribuční soustavy společností E.ON Distribuce, PREdistribuce a ČEZ Distribuce

2. 1. 2017

Návrh změn Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., a PREdistribuce, a.s., na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Provozovatelé distribučních soustav žádají v textu Pravidel o schválení pouze těch změn, které jsou barevně vyznačeny (ostatní text tedy není předmětem schvalovacího řízení). Energetický regulační úřad proto akcentuje, že na připomínky směřující mimo text dotčený změnami nebude brán zřetel.

Připomínky je možné zaslat do 16. 1. 2017 současně na adresy podatelna@eru.cz a zároveň v kopii na zdenek.petak@eru.cz přičemž je nezbytné vždy jednoznačně uvést k pravidlům kterého provozovatele DS tyto připomínky směřují.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Připojené soubory