Návrh vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav ohledně vytvoření Hlavních organizačních požadavků, úloh a odpovědnosti (KORRR) v souvislosti s výměnou dat v souladu s článkem 40 odst. 6 nařízení komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví Rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu vypracovanému všemi provozovateli přenosových soustav ohledně vytvoření Hlavních organizačních požadavků, úloh a odpovědnosti (KORRR) v souvislosti s výměnou dat v souladu s článkem 40 odst. 6 nařízení komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví Rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Konzultované dokumenty:

Návrh vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav ohledně vytvoření Hlavních organizačních požadavků, úloh a odpovědnosti (KORRR) v souvislosti s výměnou dat v souladu s článkem 40 odst. 6 nařízení komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví Rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (PDF, 251 kB)

All TSOs' proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation (PDF, 870 kB)

Návrh vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav ohledně vytvoření Hlavních organizačních požadavků, úloh a odpovědnosti (KORRR) v souvislosti s výměnou dat, doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 v souladu s článkem 40 odst. 6 nařízení komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví Rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 30. listopadu 2018 takto:

  • V elektronické podobě na emailovou adresu pavel.simoncik@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.