Návrh společných pravidel zúčtování pro zamýšlené výměny energie v důsledku procesu automatické regulace frekvence a doby rampování podaný všemi provozovateli přenosových soustav kontinentální Evropy v souladu s článkem 50(3) nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu společných pravidel zúčtování pro zamýšlené výměny energie v důsledku procesu automatické regulace frekvence a doby rampování podaný všemi provozovateli přenosových soustav kontinentální Evropy v souladu s článkem 50(3) nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Konzultované dokumenty:

Návrh společných pravidel zúčtování pro zamýšlené výměny energie v důsledku procesu automatické regulace frekvence a doby rampování podaný všemi provozovateli přenosových soustav kontinentální Evropy v souladu s článkem 50(3) nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (PDF, 779 kB)

All continental European TSOs' proposal for Common settlement rules for intended exchanges of energy as a result of the frequency containment process and ramping period in accordance with the Article 50(3) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (PDF, 375 kB)

Návrh společných pravidel zúčtování pro zamýšlené výměny energie v důsledku procesu automatické regulace frekvence a doby rampování podaný všemi provozovateli přenosových soustav kontinentální Evropy, doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 v souladu s článkem 50(3) nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 9. července 2019 takto:

  • V elektronické podobě na emailovou adresu pavel.simoncik@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.