Návrh Řádu provozovatele zásobníku plynu MND Gas Storage a.s.

26. 9. 2017

Návrh Řádu provozovatele zásobníku plynu doručený společností MND Gas Storage a.s. (Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ 27732894), na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 11. října 2017 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • písemně,
  • ústně do protokolu,
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu podatelna@eru.cz,
  • datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7.

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Připojené soubory